Klubíčko Kroměříž, z. s.

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Ing. Marcela Bradová
Kontaktní osoba: Marcela Bradová
Telefon: 602 793 748
E-mail: klubickokm@klubickokm.cz
Působnost:
Děti, mládež, volný čas

Sídlo

Albertova 4062/8
76701 Kroměříž
IČO: 26602024

Klubíčko Kroměříž, z. s. je nezisková organizace, působící na území města Kroměříž (29 tis. obyvatel) již od roku 2002. Je největším a dle našich informací i jediným zařízením na tomto území, zaměřujícím se na poskytování preventivních a podpůrných služeb rodinám jako celku (tj. včetně dětí i prarodičů a partnerů). Službami tohoto druhu se snažíme posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy a pomáhat při harmonizaci práce a rodiny. Našim hlavním cílem je poskytovat široké rodině bezpečný komunitní prostor pro setkávání, sdílení, vzdělávání a vzájemnou podporu.

Provozní doba centra se neomezuje pouze na pracovní dny, ale často zahrnuje i víkendy, funguje i v době prázdnin.

Většina služeb centra jsou v současné době poskytovány v rámci několika návazných dotačních projektů. Nemalou část služeb pro rodiny tvoří právě projekt „Mateřství není handicap“ (od roku 2006 podporován MPSV). Dále Klubíčko projektově poskytuje služby péče o dítě: od roku 2016 dětská skupina Klubíčko pro děti předškolního věku (12 dětí) a dětský klubík (družinu pro děti 1. stupně ZŠ), od roku 2018 dětská skupina Sovička pro děti předškolního věku (24 dětí, realizováno na detašovaném pracovišti), od roku 2020 dětská skupina Ptáče pro děti předškolního věku (12 dětí, realizováno na detašovaném pracovišti). Projekty nepodporované služby zahrnují zejména aktivity volnočasového rázu (samostatné účetní středisko), kdy jejich přidanou hodnotou je nejen podpora kreativity, vztahu k historii, životnímu prostředí, pohybu a zdraví, ale především mnohdy i úzká návaznost na projekt „Mateřství není handicap“ (posilování rodičovských kompetencí, zkvalitňování rodinných vztahů, předcházení vzniku a rozvoje negativních jevů v rodině). Dalším přínosem obou projektových i neprojektových programů je aktivní zapojení rodinných příslušníků jako lektorů i dobrovolníků a také podpora neformálních kontaktů mezi rodinami. Nově jsme v druhé polovině roku 2019 zprovoznili multifunkční učebnu Hnízdo (detašované pracoviště), kde probíhá celá řada vzdělávacích aktivit pro děti, které nejsou realizovány v rámci MPSV projektu (např. jazykové aktivity, Předškolák, Montessori pracovna a jiné).

Klubíčko Kroměříž se také již několik let zapojuje do projektů Evropské dobrovolnické služby. V roce 2019 (říjen 2018-říjen 2019) působili v Klubíčku dvě dobrovolnice (Španělsko). Nyní další dobrovolníky intenzivně hledáme (žádost Sborů solidarity byla podpořena).

Klubíčko se také pravidelně aktivně zapojuje do akcí konaných Městem Kroměříž, jako byl letos  Hortus Magicus, Den dětí nebo Dožínky Zlínského kraje.

Jsme členem Sítě pro rodinu. Naše aktivity jsou součástí Strategického plánu města Kroměříže 2013 – 2023. Aktivně se podílíme v pracovní skupině Platforma rodinné politiky na Zlínském kraji na tvorbě Koncepce rodinné a seniorské politiky pro období 2020 – 2022.

Podporujeme zdravé vztahy v rodině, zdravý životní styl, ekologický přístup k životu a usilujeme o udržení místních tradic. Dbáme na to, aby lidé, kteří u nás pracují, pracovali s láskou a naplňovali vizi Klubíčka. Snažíme se, aby se každý příchozí klient cítil v našem centru jako doma. Nabízíme klientům participaci na aktivitách, individuální přístup v příjemném prostředí. Zejména proto naši klienti hodnotí činnost Klubíčka Kroměříž již několik let velmi pozitivně (každoročně sledujeme spokojenost klientů se službami prostřednictvím anonymního dotazníku). Jsme pyšní, že naše centrum je vyhledávaným místem pro mnoho rodin z Kroměříže a z blízkého i vzdálenějšího okolí.

FOTOGALERIE