Nadace

Dobrý anděl, nadace

www.dobryandel.cz

Cílem systému DOBRÝ ANDĚL je, aby rodiny nemocných dostávaly pravidelnou měsíční finanční pomoc ve výši několika tisíc korun. Tímto způsobem umožníme Dobrým andělům navýšit měsíční příjem rodin s dětmi, které přivedla těžká nemoc do finanční tísně, v průměru o 20 %.

Nadace ADRA

www.adra.cz

Humanitární organizace poskytující pomoc obětem katastrof, pomoc lidem v nouzi. Grantová podpora na odlehčovací péči

Nadace Agel

www.nadace.agel.cz

Účelem nadace je prostřednictvím své činnosti nabídnout pomoc těm, kteří ji nejvíc potřebují a zároveň podpořit zájem o přirozenou humánní pomoc směřovanou k lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

Podpora projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání ve zdravotnictví. Podpora rozvoje zdravotní péče, podpora komplexního rozvoje diagnostických a léčebných metod zabývajících se problematikou zejména onkologických pacientů, přispívání na vybavení zdravotnických zařízení s cílem zlepšení podmínek a prostředí pro pacienty.

Nadace Albatros

www.nadacealbatros.cz

Nejdůležitější předpoklad pro změnu života dětí, které nemají pro svůj osobní rozvoj ideální podmínky, je vzdělání. Předškolní program pro včasný vstup znevýhodněných dětí do vzdělávání. Stipendijní program pomoci dětem dosáhnout jejich cílů ve vzdělávání a podpora jejich osobního i profesního růstu.  Podpora pedagogů skrze vzdělávání, sdílení a motivaci v inkluzivní pedagogice. 

Nadace AVAST

www.avast.com/cs-cz/about

Avast buduje nástroje na zabezpečení a ochranu soukromí pro všechny – ať jste kdokoli a kdekoli, a ať se připojujete jakkoli.

Nadace Bratří Lužů

www.nadacebl.cz

Cílem nadace je v souladu se svým statutem pomáhat především v oblastech školství, vědy, kultury a sportu. 

Nadace České spořitelny

www.nadacecs.cz

Hlavní účel nadace je vytvářet prostor pro šíření systémových inovací ve vzdělávání vedoucích ke zdravé společnosti, ve které každý může rozvíjet svůj potenciál, najít své místo a prožít spokojený život. 

Nadace Český hudební fond

www.nchf.cz

podporuje rozvoj české hudební kultury, poskytuje nadačních příspěvky osobám formou veřejně vyhlašovaných grantových programů

Nadace ČEZ

www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html

podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a Stromy přinášejí do měst a obcí novou zeleň

Nadace Dětský mozek

www.detskymozek.cz

Pomoc je uskutečňována poskytováním finančních příspěvků fyzickým osobám nebo udělováním finančních grantů právnickým osobám (zařízením, která zabezpečují respitní a domácí péči, asistenční službu nebo vzdělání osobám s postižením). Nadace poskytuje i bezplatný poradenský servis ze sociálně právní oblasti.

Nadace Divoké husy

www.divokehusy.cz

Podpora projektů v sociální a zdravotní oblasti v ČR. Zdvojnásobuje výtěžky benefičních akcí

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

nadacedobredilo.cz/

Posláním je podporovat zařízení a programy, v nichž je rozvíjena péče o staré, nemocné nebo jinak handicapované lidi a to v širším měřítku než jen ve vlastních boromejských zařízeních.

Nadace Generali Česká pojišťovna

www.generaliceska.cz

Podpora sociálně a zdravotně handicapovaných občanů. Prevence rizikového chování dětí a mládeže.

Nadace Charty 77

www.kontobariery.cz

Podpora kulturně humanitárních aktivit. Veřejná sbírka Konto Bariéry

Nadace J&T

www.nadacejt.cz

Individuální pomoc rodinám s dětmi, které aktivně čelí nepřízni osudu. Finanční, materiální pomoc a poradenství.

Nadace Jana Pivečky

www.pivecka.cz
Grantová podpora
- motivace, výchova a vzdělávání mladých lidí a podpora jejich volnočasových aktivit
- druhou je rozvoj a vytváření zdravé občanské společnosti a
- podpora trvale udržitelného rozvoje

Nadace Karla janečka

www.nadacekj.cz

Podpora projektů zaměřených na na rozvoj soft-skills dětí.

Nadace Most k domovu Zlín

www.nadacemdzlin.cz
Paliativní péče a péče o dlouhodobě nemocné v domácím prostředí

Nadace Naše dítě

www.nasedite.cz

Pomoc dětem týraným, zneužívaným, mentálně i fyzicky handicapovaným, opuštěným a dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Bezplatné právní poradenství, osvětové kampaně a prosazování legislativních změn k lepší ochraně dětí.

Nadace O2

nadaceo2.cz

Podpora rozvoje dětí a mladých lidí. Přináší komunikační technologie opravdu každému – tedy i lidem, pro které by jinak třeba byly nedostupné.

Nadace Open Society Fund

www.osf.cz/

Nadace Open Society Fund Praha financuje a sama realizuje jak projekty, které usilují o systémové změny na celostátní úrovni, tak projekty, které přispívají k řešení konkrétních lokálních situací. Zabývá se zásadními problémy české společnosti a podporuje aktivní občany, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi.

Nadace Partnerství

www.nadacepartnerstvi.cz

Posláním Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci a účast občanů na věcech veřejných

Nadace pro transplantace kostní dřeně

nadace.kostnidren.cz

Individuálně podporuje pacienty a jejich rodiny v souvislosti s transplantací kostní dřeně, podporuje program transplantací dřeně přístrojovým a investičním vybavením pracovišť, vzdělávání v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny a výzkum v těchto oborech. 

Nadace rozvoje občanské společnosti

www.nros.cz

posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci.

Nadace SIRIUS

www.nadacesirius.cz

Podpora projektů, které pomáhají ohroženým dětem a jejich rodinám. Zaměření na systematické, dlouhodobé řešení problémů, které spadají do sféry prevence ohrožení dítěte a jeho rodiny, náhradní rodinné péče a do oblasti podpory zdravotně znevýhodněných dětí. 

Nadace Sophia

www.nadacesophia.cz

Podpora vzdělávání - podpora vzdělávacích akcí, seminářů a školení, vytváření a poskytování stipendií
podpora stipendijních programů a studijních pobytů v ČR a v zahraničí, podpora publikační činnosti, podpora vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů.

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci

krasapomoci.cz

Posláním je nabízet seniorům a jejich blízkým informace, kontakty a oporu v důležité životní etapě stáří. Cílem je prožít stáří jako pozitivní, plnohodnotné a aktivní období života v prostředí domova. Podpora osvětových kampaní, které zlepší vnímání seniorů ve společnosti, odstraní stereotypy a zdůrazní jejich zkušenosti.

Nadace Terezy Maxové

www.nadacetm.cz

Posláním nadace je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. Získané dary přiděluje, formou nadačních příspěvků, převážně neziskovým organizacím na podporu činností, které v konečném důsledku pomáhají řešit problematiku dětí vyrůstajících mimo svou biologickou rodinu.

Nadace The Kellner Family Foundation

www.kellnerfoundation.cz

Nadace The Kellner Family Foundation podporuje studijně nadané děti a mladé lidi, kteří vyrůstají v dětských domovech, neúplných rodinách nebo jinak zhoršených sociálních podmínkách. Později přibyla snaha zvyšovat kvalitu výuky na veřejných základních školách v České republice, usnadnit a rozšířit možnosti sebevzdělávání učitelů a tím způsob výuky jejich žáků. Nadace se věnuje nejen oblasti vzdělávání. Díky dalšímu z projektů mohly vědecké týmy nerušeně pracovat na výzkumech, které mají šanci jednou změnit možnosti medicíny nebo alespoň mohou dát větší naději nemocným lidem.

Nadace Tomáše Bati

batova-vila.cz
Podpora užitečných projektů mladých lidí a rozvoj hodnot společnosti

Nadace Umění pro zdraví

www.umeniprozdravi.cz

Svou aktivitu zaměřuje na tvorbu a nápravu prostředí uměleckými prostředky a na podporu vzdělanosti v ČR.Usiluje ve spolupráci s výtvarníky, studenty uměleckých škol i se zdravotníky o zlepšení prostředí našich zdravotnických a sociálních zařízení.

Nadace Veronica

nadace.veronica.cz

Podporuje místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny; zejména na Moravě a ve Slezsku.

Nadace VIA

www.nadacevia.cz

Rozvíjí komunitní život. Podporuje ty, kteří zlepšují život ve svém okolí - proměňují veřejná prostranství, obnovují drobné památky, oživují veřejný prostor českých měst či organizují sousedské slavnosti. Učí se tím pečovat o společný prostor, spolupracovat a zlepšují vzájemné vztahy. Podporuje je granty, konzultacemi na míru a vzděláváním.

Nadace Vodafone

www.nadacevodafone.cz

Posláním Nadace Vodafone je dlouhodobé a strategické propojování aktérů na trhu sociálního kapitálu a zvyšování jejich kapacit k řešení globálních problémů na lokální úrovni.

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU

www.nadacezdravi.cz

Podpora organizací pomáhající zlepšování zdraví každého jednotlivce.

Nadace Život umělce

www.nadace-zivot-umelce.cz

 Aktivní podpora mladých výkonných umělců, podpora realizace širokého spektra umělecké jevištní tvorby, především při hledání nových přístupů jak v oblasti koncertní, divadelní, tak i taneční. Podpora při oceňování vítězů soutěží, která napomáhá při získání co největší profesionality. Podpora významných kulturních projektů jevištního typu, které nemají dostatek vlastních finančních zdrojů a vedou ke zvýšení kultury a kulturní vzdělanosti české veřejnosti. Podpora výkonných umělců seniorů

Nadační fond Českého rozhlasu

nadacnifond.rozhlas.cz

Nadační fond Českého rozhlasu pomáhá vytvářet prostředí a podmínky pro plnohodnotný rozvoj člověka a jeho schopností, bez ohledu na jeho hendikep či znevýhodnění. Toto poslání naplňuje prostřednictvím dlouhodobých projektů Světluška a Ježíškova vnoučata a jednorázových sbírek, které pomáhají tam, kde je aktuálně potřeba.

Nadační fond Kapka naděje

www.kapkanadeje.cz

Cílem je zlepšovat vybavenost českých nemocnic, přispět ke zlepšení psychické pohody léčených dětí i jejich rodičů, ale významně podporujeme i vědecké projekty. 

Studijní nadace CS Cabot

www.nadace-cabot.cz

Studijní nadace CS Cabot každoročně uděluje stipendia studentům, kteří dosahují dobrých studijních výsledků, ale nemají dostatek finančních zdrojů na pokrytí výdajů se studiem souvisejících.

 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

www.vdv.cz

Podporují: ranou péči, půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, denní stacionáře, chráněné a podporované zaměstnávání, chráněné bydlení, pro jednotlivce - nákup invalidních vozíků a jejich doplňků, různých typů kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

 

Vzdělávací nadace Jana Husa

www.vnjh.cz

Je nepolitická, nekonfesijní nadace, zřízená k podpoře vzdělanosti, kultury a svobody. Působí v České republice a ve Slovenské republice.

 

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: