Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Administrace webového portálu pro neziskové organizace Zlínského kraje

 

Zlínský kraj bude zpracovávat osobní údaje fyzické osoby – statutárního zástupce a kontaktní osoby neziskové organizace (dále také „subjekt údajů“) v rámci administrace webového portálu pro neziskové organizace Zlínského kraje, kterému tímto poskytuje následující informaci o zpracování jeho osobních údajů podle článku 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

 

Správce osobních údajů – kontaktní údaje (čl. 14 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů):

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70 89 13 20

telefon: +420 577 043 111, ID datové schránky: scsbwku

(dále také „správce“)

 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů – kontaktní údaje (čl. 14 odst. 1 písm. b):
Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko, telefon: +420 577 043 580, e-mail: poverenec.oou@kr-zlinsky.cz

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, ID datové schránky: scsbwku

 

Účel zpracování osobních údajů (čl. 14 odst. 1 písm. c):
Administrace webového portálu pro neziskové organizace Zlínského kraje.

 

Důvod poskytnutí osobních údajů 
Podpora spolupráce neziskových organizací a informovanosti občanů o práci neziskových organizací, vzájemná komunikace mezi neziskovými organizacemi a Zlínským krajem ve veřejném zájmu v samostatné působnosti kraje s využitím § 14 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Neposkytnutí osobních údajů subjektu údajů při registraci do webového portálu pro neziskové organizace Zlínského kraje bude znamenat, že správce nebude moci z pozice administrátora potvrdit registraci neziskové organizace do webového portálu.

 

Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí (čl. 14 odst. 2 písm. f):   Od neziskové organizace Zlínského kraje.
 

Právní základ pro zpracování (čl. 14 odst. 1 písm. c):
Právním základem pro zpracování je dle čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje subjektu údajů, poskytnuté správci při registraci do webového portálu proto budou zpracovány bez souhlasu subjektu údajů.

 

Kategorie zpracovávaných dotčených osobních údajů (čl. 14 odst. 1 písm. d):
adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, titul),
kontaktní údaje (e-mail, telefon).  

 
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (čl. 14 odst. 2 písm. a):
Po dobu využívání služeb webového portálu pro neziskové organizace ze strany neziskové organizace.

 

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů (čl. 14 odst. 1 písm. e):
neziskové organizace Zlínského kraje
veřejnost
ANYTHING STUDIO s.r.o. (IČO: 05186307) – zhotovitel portálu a poskytovatel aplikačního hostingu (zpracovatel osobních údajů)

 
Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci (čl. 14 odst. 1 f):

Správce osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci nepředává.
 

Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování (čl. 14 odst. 2 písm. g): Nedochází.
 

Práva subjektu údajů (čl. 14 odst. 2 písm. c), e):
V souladu s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají (dle čl. 15), jejich opravu (dle čl. 16), výmaz (dle čl. 17), omezení zpracování (dle čl. 18), vznést námitku (dle čl. 21). Tato výše uvedená práva jsou limitována zákonnými povinnostmi správce při zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů uvedených výše.    

 

 

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: