Příspěvky z Nadačního fondu J&T

www.nadacejt.cz/jak-zazadat-o-prispevek-k17.html

9.12.2019

vyhlašovatel: Nadační fond J&T

kontakt: 
Mgr. Marie Oktábcová (nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz)
Prosecká 851/64, 190 00 Praha
Tel:+420 221 710 374

 

• V oblasti Náhradní rodinné péče přispíváme zejména na:

Fyzické osoby

 vybaveníděskéo pokoje do maximánívýš přípěku 8 000 CZK/ díě

 náup kompenzačíh pomůek pro díě

 bezbariéovéúravy do maximánívýš přípěku 50 000 CZK

 fixnírovnáka pro díědo maximánívýš 70% z ceny rovnáek

 psychoterapie pro svěřnéděi, popř pro pečjííosobu

 náup standardníh pomůek pro děi do šoly (zejméa střdníh šol a učlišť do maximánívýš přípěku 6 000 CZK/ díě

 podpora vzděááía osamostatněíse pro mladédospěéz náradnírodinnépéč (např. řdičképrůazy, odbornévzděáacíkurzy)

 kauce, popř náemné(v přklenovací období

Pránickéosoby

Pomááe neziskový organizací, kterése zabýajíproblematikou děív náradnírodinnépéč. Pránickéosoby v oblasti NRP podporujeme zejméa v poskytováíslužb náradní rodiná.

•V oblasti Pomoc v nouzi přspíáe na:

Fyzickéosoby

·náup pomůek pro děi do šoly

·náup standardnío vybavenídománosti

·přípěek na úradu náladůna bydlení

Maximánívýš přípěku je 30 000 CZK.

Pránickéosoby

V součsnédoběpodporujeme organizace, se kterýi máe naváanou dlouhodobou spoluprái.

•V oblasti Handicapovanía nemocnípřspíáe na:

Fyzickéosoby

Rodiná s nezaopatřný díěem/děmi, kde je nemocnýč s handicapem rodičnebo díě přspíáe na:

·motomedy (maximánívýš přípěku 50 000 CZK)

·bezbariéovéúravy, plošny a stropnízvedáy (maximánívýš přípěku 50 000 CZK)

·asistenčípsy (maximánívýš přípěku 50 000 CZK)

·speciáníautosedačy, speciánípostel nebo matraci, chodíko, přílušnstvíke kochleáníu implantáu, sluchadla, přílušnstvík vozíů, kyslíovýkoncentráor, lupy pro slabozraké speciáníúravy automobilů kochleáníimplantá (př ceněpomůky do 100 000 CZK maximánípřípěek je 10 000 CZK, př ceněpomůky nad 100 000 CZK maximánípřípěek je 20 000 CZK)

Pránickéosoby

V součsnédoběpodporujeme organizace, se kterýi máe naváanou dlouhodobou spoluprái.

•V oblasti Hospicovápéč přspíáe na:

Pránickéosoby

V součsnédoběpodporujeme organizace, se kterýi máe naváanou dlouhodobou spoluprái.

Upozorňjeme, ž mimo jinénepřspíáe na úradu dluhů, nedoplatkůa provizírealitní kanceláří.

Kažážáost je posuzováa individuáněa na poskytnutípřípěku z Nadace J&T nenípránínáok! Přípěky fyzický osobá poskytujeme pouze na úemíČskérepubliky.

Preferujeme spolufinancováíprojektůz dalšíh zdrojů

Nadace J&T neposkytuje fyzický osobá přípěky na účt ždatelů propláífaktury přío dodavatelů. Přípěek od nadace můž bý poskytnut pouze na neuhrazenéslužy č zboží U pránickýh osob záežína účlu přípěku.

Víe o oblastech podpory a jižpodpořnýh projektech naleznete ve výočíh zprááh.

Podmíky a postup př podááížáosti:

·Co nejvýtižěi a pravdivěvyplňe žáost pro fyzické/pránickéosoby.

·Je nutnékonkréněspecifikovat účl a výš poždovanéo finančío přípěku.

Dalšípotřbnédokumenty zasílejte pouze na vyžááí!!! Žánýjinýdokument nenítřba zasíat, pokud budeme něakýpotřbovat, spojíe se s Vái a vyžááe si jej. Kopie dokladůdoporučjeme zaslat pošou doporučně nebo nascanovanév příoze zabezpečný e-mailem a to do termíu, kterýbude specifiková př vyžááídokumentů. Pokud tak neučníe, bude Vaš žáost uzavřna z důodu nedoložnídokumentů

UPOZORNĚÍ

V příadě ž bude Vaš žáost schváenáNadacíJ&T, je nutné abyste poždovanédoklady zaslali přílušéu odbornéu pracovníovi do 6 měíůod oznáeníschváenéo přípěku a jeho účlu. Př nesplněíuvedenépodmíky bude žáost automaticky uzavřna a náok na schváenýpřípěek zanikne.

Pokud došo v průěu přdchozíh 12 kalendáříh měíůk uzavřnížáosti pro nedodáídokumentůč pro nevyčrpáíschváenéo přípěku v danélhůě bude Vaš žáost automaticky uzavřna.