Individuální pomoc dětem
9.12.2019

vyhlašovatel: Nadace Naše dítě

kontakt: 
Anna Žebrová, (nadace@nasedite.cz)
Nadace Naše dítě, Ústavní čp. 95, Praha 8 - Bohnice, 181 02

typ podpory: 
Grant, Dotace

Hlavním posláním Nadace Naše dítě je péče o ohrožené děti, které se ocitnou v obtížné životní situaci.

Dlouhodobě pomáháme:

dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově
(dětské domovy, kojenecké, diagnostické, výchovné ústavy)
dětem zneužívaným a týraným
dětem mentálně a fyzicky handicapovaným

S individuální žádostí o pomoc v těžké situaci se již na Nadaci Naše dítě obrátily stovky rodičů a blízkých dětí. Nejčastěji nadace vyřizuje žádosti týkající se příspěvků na zakoupení rehabilitačních pomůcek, na osobní asistenci, podporu dětí z rodin v mimořádné sociální nouzi, na podporu opuštěných dětí a další.

CO JE POTŘEBA K PŘIJETÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK OD NADACE NAŠE DÍTĚ PRO OHROŽENÉ DĚTI?

Předložit žádost, ve které bude uvedeno, k jakému účelu pro své dítě (0-18) příspěvek potřebujete a v jaké výši.
Doložit kopii poslední lékařské zprávy, která vypovídá o zdravotním stavu dítěte (společně s fotokopií průkazu ZTP).
Doložit sociální situaci rodiny (např. matka samoživitelka, kopie podpory v nezaměstnanosti, podpora v hmotné nouzi,..).
Dodat rozhodnutí příslušného odboru sociálních věcí o poskytování nebo zamítnutí státního příspěvku, eventuelně o finanční podpoře z jiné nestání neziskové organizace (nadace, nadační fondy, občanská sdružení..)
Uvést telefonické spojení, email a korespondenční adresu na kontaktní osobu.
Individuální žádost, spolu s příslušnými kopiemi dokladů zaslat pouze poštou na adresu Anna Žebrová, Nadace Naše dítě, Ústavní čp. 95, Praha 8 - Bohnice, 181 02.
V případě nesplnění některých z výše uvedených podmínek pro přijetí žádosti, bude žadost vyřazena ze schvalovacího řízení.

Adresa pro zaslání žádosti: Anna Žebrová, Nadace Naše dítě, Ústavní čp. 95, Praha 8 - Bohnice, 181 02.
V případě potřeby bližších informací se, prosím, obracejte na emailovou adresu: nadace@nasedite.cz.