Hospodaření s dešťovou a přečištěnou odpadní vodou

https://www.dotacedestovka.cz/

5.9.2019

Průběžný grant
vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

Cílem Výzvy je motivovat obyvatele k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Podporovány budou projekty zaměřené na akumulaci a využití srážkových vod a akumulaci a využití přečištěných odpadních vod.

Oprávnění příjemci: vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů