MŠMT ČR - Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže (133 720)

https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-c-2-v-ramci-programu-133-720-rozvoj-materialne

13.2.2023 - 31.5.2023

Cílem výzvy je poskytnutí investičních dotací na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (zejména řešení havarijních stavů objektů základen, kluboven a dalších staveb a zařízení), které jsou ve vlastnictví žadatele, pro zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže. Žadatelem může být spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, zabývající se prací s dětmi a mládeží.