Česká rozvojová agentura - Klimatická adaptace – farmařením ke klimatické odolnosti

http://www.czechaid.cz/dotace/vyzva-klimaticka-adaptace-farmarenim-ke-klimaticke-odolnosti/

6.2.2023 - 26.4.2023


Cílem výzvy je rozvíjet kapacity místních aktérů aktivních v rámci rozvoje lokálního zemědělství a přispět k zajištění klimatické
odolnosti komunit v Etiopii ohrožených nedostatkem potravin a environmentální migrací. V rámci žádosti o dotaci budou předkládány projektové návrhy, jejichž hlavním předmětem bude zlepšení životních podmínek obyvatel vybraných wored prostřednictvím zavádění klimatických a landscape opatření na základě vyhodnocení rizik, možností komunit a kapacity úřadů taková opatření zavádět. Žadateli jsou spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, ústavy, církevní právnické osoby, právnické osoby založené nebo zřízené k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích, sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, mezinárodní organizace. Realizace projektu musí být zahájena v roce 2023 a ukončena do 31.12.2025.