MŠMT ČR - Podpora nadaných žáků základních a středních škol

https://www.msmt.cz/mladez/podpora-nadanych-zaku-zs-a-ss-2023

2.1.2023 - 20.2.2023

Cílem programu je podpořit vznik nových zájmových a neformálních vzdělávacích aktivit s vysokou odbornou úrovní zacílených na rozvoj nových metod a forem vzdělávání a reagujících na aktuální vývoj technologií, které budou připravovat budoucí pracovníky pro zvládnutí nových technologií, posilovat zájem a motivaci žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů, propojovat vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech zejména v technických a přírodovědných oborech a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech, prostřednictvím aktualit a kalendária webu talentovani.cz podpoření aktivity široce propagovat. Dotace je určena na financování zájmového a neformálního vzdělávání souvisejícího se vzděláváním nadaných žáků ve věku 11–20 let. Žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, právnické osoby vykonávající činnost střediska volného času, enviromentální, vědecko-technické, vzdělávací, kulturní a paměťové instituce mající právní formu příspěvkové organizace zřízené krajem nebo hl. městem Prahou.