Výzvy MAS Střední Vsetínsko, z.s. - PRV (5. výzva - projekty v rámci operace 19.2.1.)

http://masstrednivsetinsko.cz/vyzvy/vyzva-c-5-prv

16.2.2023 - 31.3.2023

Termín příjmu žádostí: od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře. PROSÍME žadatele, aby opravdu dodrželi termín podání Žádosti od 1. 3. a nestalo se, že odešlou žádost ještě před, což by oběma stranám způsobilo administrativní komplikace.

Seminář pro žadatele: 22. 2. 2023, od 15:30 hod. V sále Farního sboru ČCE v Ratiboři

UPOZORNĚNÍ:

Upozorňujeme žadatele, kteří budou žádat o dotaci z Programu rozvoje venkova na podmínku týkající se zápisu do Evidence skutečných majitelů. Podmínka zápisu do evidence se, zjednodušeně řečeno, týká všech právnických osob zapsaných ve veřejných rejstřících. Netýká se fyzických osob, osob veřejného práva a právnických osob registrovaných mimo režim veřejných rejstříků. Žadatel musí být v Evidenci skutečných majitelů zapsán nejpozději k poslednímu dni příjmu žádostí. V případě nesplnění této podmínky bude žadateli ukončena administrace.

Úplné znění podmínky dle Pravidel pro žadatele – Obecné podmínky, kap. 3., písm. kk):

„žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou, u které platí, že nemá skutečného majitele dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, musí mít nejpozději k datu podpisu Dohody zapsaného skutečného majitele v Evidenci skutečných majitelů v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů; D jinak C. V případě vyzvání ze strany SZIF, EK nebo EÚD musí být žadatel/příjemce dotace schopen informace uvedené v Evidenci skutečných majitelů doložit průkaznými dokumenty,“