Ochrana obětí domácího a genderově podmíněného násilí - Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/lidska-prava/vyzvy/2022/ochrana-obeti-domaciho-a-genderove-podmi-3473

14.2.2022 - 12.4.2022

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dne 18. ledna 2022 otevřenou výzvu (HRMGSB – Podpora mezioborové spolupráce v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí) k předkládání žádostí o grant na projekty podpořené z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Lidská práva.

Cílem této otevřené výzvy je podpora budování kapacit organizací působících v oblasti pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí pro zefektivnění mezioborové spolupráce a koordinace v této oblasti na regionální úrovni. Mezioborová spolupráce je nezbytná pro správné a komplexní řešení případů domácího a genderově podmíněného násilí i pro účinnou prevenci těchto forem násilí. Smyslem výzvy je tedy posílení a udržitelné budování kapacit organizací působících v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí za účelem prohloubení a zefektivnění koordinace mezioborové spolupráce relevantních subjektů na regionální úrovni.

Alokace výzvy: HRMGSB - 26 500 000 Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 12. 4. 2022 (12:00)

Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení jsou uvedeny v textu výzvy.

Pro přípravu žádosti o grant žadatelé využijí Pokyn pro žadatele s řadou příloh, vč. kontrolního listu, díky kterému si mohou ověřit oprávněnost záměru a připravenost žádosti k předložení v informačním systému.

Text výzvy a Pokyn pro žadatele společně s přílohami jsou ke stažení na této stránce.

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele proběhne online formou v průběhu února 2022, bližší informace budou upřesněny. Na semináři bude představena výzva a podmínky pro předložení žádosti. Bližší informace ke konání semináře budou aktualizovány na webu www.norskefondy.cz/lidskaprava.

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: