OBNOVA ZELENĚ ZNIČENÉ TORNÁDEM: PROGRAM OBNOVY ZELENĚ V KRAJINĚ I OBC

https://www.nadacepartnerstvi.cz/getattachment/Granty/Grantove-vyzvy/tornado-aleje-remizy-(1)/OBNOVA-ZELENE-ZNICENE-TORNADEM_PROGRAM-OBNOVY-ZELENE-V-INTRA-A-EXTRA-2022-(1).pdf?lang=cs-CZ

14.2.2022 - 31.7.2022

program podporuje výsadbu a následnou péči o dřeviny na veřejně přístupných
pozemcích v intravilánu a extravilánu jihomoravských obcí zasažených tornádem
(Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hodonín)

Oprávněnými žadateli jsou pouze právnické osoby (spolky, ústavy, obecně prospěšné
společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové a neziskové organizace,
společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí,
honební společnosti, občanská a zájmová sdružení, státní příspěvkové organizace)

Harmonogram výzvy
● otevření grantové výzvy: 31. 1. 2022
● příjem žádostí a zveřejnění podpořených projektů: výzva je nastavena jako průběžná,
tzn. příjem žádostí není časově omezen. Projekty budou hodnoceny s uzávěrkou
k poslednímu dni každého měsíce až do vyčerpání prostředků programu.
● grantová výzva je určena pro výsadby na jaře 2022 a na podzim 2022

 

Bližší informace týkající se grantové výzvy poskytne:
Jana Drochytková, jana.drochytkova@nap.cz, tel.: 776 251 058

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: