Obyčejný život

https://www.vdv.cz/programy/obycejny-zivot-nif/

12.1.2022 - 31.3.2022

Program Obyčejný život zahrnuje sociální projekty nestátních neziskových organizací, které si vytkly za cíl pomáhat vracet do života lidi žijící mimo mantinely „obyčejného života“ a které poskytují sociální služby směřující k jejich plnému začlenění do společnosti.

Cílovými skupinami programu jsou lidé bez domova a zaměstnání, děti ulice, ženy a děti jako oběti násilí, uprchlíci. Program také podporuje projekty organizací činných ve vyloučených romských komunitách a sociální práci s mladými dospělými, kteří vyrůstali v dětských domovech a výchovných ústavech.

Uzávěrka pro přijímání žádostí - 31. března 2022

Výsledky grantového řízení najdete online v systému Grantys.

Žádosti o příspěvek mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou:

obecně prospěšné společnosti
ústavy
občanská sdružení (spolky)
evidované právnické osoby (církevní) 


Co podporuje program Obyčejný život

  • sociální služby v azylových domech pro muže a pro matky s dětmi
  • sociální služby v domech na půli cesty
  • sociální služby poskytované na ulici, ve vyloučených romských komunitách
  • sociální služby poskytované uprchlíkům, migrantům a obětem násilí


Povinné dokumenty
doklad o registraci organizace (pouze žádáte-li o příspěvek u VDV poprvé anebo došlo-li ke změně činnosti)
rámcová koncepce vzdělávání pracovníků organizace na 3leté období (pouze žádáte-li o příspěvek na vzdělávání, max 1 A4)
výpis z katastru nemovitostí (pouze žádáte-li o úhradu investičních nákladů)
doklad o oprávnění žadatele jednat jménem organizace – plná moc (pouze není-li žadatel statutárním orgánem organizace)

Koordinátorka projektu
Soňa Brišová
Tel.: 224 217 083
Email: vdv@vdv.cz