Návrh na změnu zapsaných údajů do spolkového rejstříku

24.7.2019
Jak na změnu názvu spolku?

Změna názvu spolku znamená změnu stanov – tedy ve svých stávajících stanovách je uvedeno, který orgán je oprávněn ke změně stanov. Tento orgán se musí sejít a provést změnu názvu organizace a tím také změnu názvu ve stanovách. Pokud se mění název spolku, je vhodné stanovy si projít a případně doplnit či upravit dle NOZ.

Doporučení: Na konci stanov je vhodné doplnit: „Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne …, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne …... Znění těchto stanov je účinné od …“


Návrh na změnu je možné podávat pouze na stanoveném interaktivním formuláři dostupném na stránkách ministerstva spravedlnosti. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem podle zákona upravujícího elektronický podpis nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh na zápis podává. Pokud je formulář podáván v listinné podobě, formulář je nutné vyplnit, vytisknout a podpis navrhovatele úředně ověřit. Odkaz na formulář na stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://or.justice.cz/ias/tangle/iform
Po vyplnění el. formuláře je nutné vložit do sbírky listin příslušné dokumenty (stanovy spolku, usnesení ustavující schůze, rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce osob, které jsou členem statutárního orgánu a další dle § 66 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyz. osob. Listiny ve formátu PDF je možné rejstříkovým soudů zasílat na kontaktní údaje, které jsou zveřejněny na internetových stránkách příslušného rejstříkového soudu a to následujícími způsoby:
Datovou schránkou
Na elektronickou adresu soudu (emailem)
Prostřednictvím online podání do Sbírky listin dostupného přes https://or.justice.cz/ias/ui/podani
Webovou aplikací ePodatelna dostupnou z www.justice.cz
Na technických nosičích dat CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW
Odkaz pro vložení do sbírky listin: https://or.justice.cz/ias/ui/podani

 

Návrh na zápis se podává k místně příslušnému rejstříkovému soudu.

 
Návrh musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem. (stanovy, zápis ze schůze o změně stanov, listina přítomných, čestné prohlášení člena orgánu spolku pro výkon funkce a souhlas se zápisem do spolkového rejstříku, že splňují podmínky pro výkon funkce statutárního orgánu spolku či člena jiného orgánu spolku, souhlas majitele s umístěním sídla spolku).
Návrh lze podat osobně na podatelně soudu (možné potvrzení kopie), nebo je možné návrh zaslat na příslušný rejstříkový soud poštou.


 

 

Seznam příloh přikládaných k návrhu na změnu údajů o spolku

U některých dokladů je nutné ověřit podpisy:

Vyplněný formulář (podpisy musí být ověřeny)
Stanovy (prosté podpisy)
Zápis o rozhodnutí o změně stanov (prosté podpisy)
Listina přítomných (prosté podpisy)
Čestné prohlášení člena orgánu spolku pro výkon funkce a souhlas se zápisem do spolkového rejstříku – u statutárního orgánu a kontrolního orgánu (podpisy musí být ověřeny)
Souhlas s umístěním sídla spolku - jde-li o prohlášení vlastníka nemovitosti, nesmí být starší 3 měsíců (podpisy musí být ověřeny)