Jak založit spolek

23.7.2019
Spolek je právnickou osobou, řídí se zákonem č. 89/2012 nový občanský zákoník a je popsán v paragrafech 214 až 302.

Spolek mohou založit alespoň 3 osoby, které mají společný zájem. Zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov.

Spolek lze založit i ustavující schůzí, kdy svolavatel připraví návrh stanov a vhodným způsobem svolá další zájemce o založení spolku. (§220- §225) Z ustavující schůze musí být vyhotoven Zápis a Listina přítomných. Návrh na zápis do veřejného rejstříku podávají zakladatelé nebo osoba určená ustavující schůzí. (Na ustavující schůzi je vhodné pověřit některého ze zakladatelů podáním Návrhu na zápis spolku do veřejného rejstříku, což by mělo být také uvedeno v zápisu.)

 

STANOVY

Zákon uvádí minimální obsah stanov:

  1. název a sídlo spolku
  2. účel spolku
  3. práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat
  4. určení statutárního orgánu.

Žádný vzor stanov není, každý spolek si vytvoří stanovy, které vyhovují jeho potřebám. Zákon uvádí opravdu minimum, co stanovy musí obsahovat, s tímto minimem by spolek při svém fungování pravděpodobně nevystačil. Co tedy zanést do stanov spolku?

1. Název spolku – název spolku musí obsahovat slovo „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z.s.“
2. Sídlo spolku – do stanov stačí napsat město nebo obec, kde spolek sídlí, konkrétní adresa musí být uvedena v rejstříku. Pro zápis do veřejného rejstříku bude nutné doložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku.
3. Účel a hlavní činnost spolku = uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost nesmí být hlavní činností spolku.
4. Vedlejší činnost spolku – pokud existuje
5. Členství – členem spolku může být také právnická osoba. Stanovy by měly určit, jakým způsobem vzniká členství, druhy členství, přechod členství na nástupce, zánik členství, práva a povinnosti členů. Stanovy mohou určit výši a splatnost členského příspěvku (pokud chtějí mít členské příspěvky). Pokud organizace vede seznam členů, musí stanovy určit, jakým způsobem provádí v seznamu členů zápisy a výmazy, jak bude seznam zpřístupněn, anebo že zpřístupněn nebude. Organizace nemusí vést seznam členů, což by mělo být ve stanovách uvedeno. Spolek si může vést vlastní evidenci.
6. Systém orgánů  - určení nejvyššího orgánu, statutárního orgánu. Určení, je-li statutární orgán individuální či kolektivní. Pokud bude mít spolek například předsedu i místopředsedu, jedná se o orgán kolektivní. Důležité je vymezení a pojmenování orgánů, působnost orgánu, počet členů, funkční období, účast a usnášeníschopnost.    
7. Nejvyšší orgán spolku – obvykle to bývá členská schůze či jiný orgán. Kompetence nejvyššího orgánu bývají zpravidla tyto: určuje hlavní zaměření spolku, rozhoduje o změně stanov, schvaluje výsledek hospodaření, hodnotí činnost dalších orgánů spolku, rozhoduje o zrušení spolku, volí další orgány. Konkrétní kompetence si každý spolek přizpůsobí svým potřebám. Nejvyšší orgán spolku může být také zároveň statutárním orgánem. Ze zákona se členská schůze svolává minimálně 1x do roka a svolává ji statutární orgán. Ve stanovách musí být další podrobnosti ohledně svolávání členské schůze, jakým způsobem se svolává (pozvánka poštou, mailem..) a to nejméně 30 dnů před konáním schůze. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Jakým způsobem je schůze usnášeníschopná. Ze zasedání členské schůze se pořizuje zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Součástí je prezenční listina.
8. Statutární orgán – stanovy určí, je-li statutární orgán individuální (předseda) nebo kolektivní (výbor, rada…). Stanovy by měly určit, zda členové statutárního orgánu zastupují spolek navenek každý samostatně nebo zda člen statutárního orgánu může zastupovat spolek ve všech jeho záležitostech. Minimální počet členů statutárního orgánu není určen (mohou být i dva)
9. Kontrolní a rozhodčí komise – spolek nemusí ani kontrolní ani rozhodčí komisi zřídit, pokud se rozhodne zřídit kontrolní nebo rozhodčí komisi nebo obě, měla by mít minimálně 3 členy
 

Návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku

Návrh na zápis spolku je možné podávat pouze na stanoveném interaktivním formuláři dostupném na stránkách ministerstva spravedlnosti. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem podle zákona upravujícího elektronický podpis, zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh na zápis podává nebo v listinné podobě. Pokud je formulář podáván v listinné podobě, formulář je nutné vyplnit, poté vytisknout a podpis navrhovatele úředně ověřit.

Odkaz na formulář na stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://or.justice.cz/ias/tangle/iform

Po vyplnění el. formuláře je nutné vložit do sbírky listin příslušné dokumenty (stanovy spolku, usnesení ustavující schůze, rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce osob, které jsou členem statutárního orgánu a další dle § 66 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyz. osob. Listiny ve formátu PDF je možné rejstříkovým soudů zasílat na kontaktní údaje, které jsou zveřejněny na internetových stránkách příslušného rejstříkového soudu a to následujícími způsoby:

* Datovou schránkou
* Na elektronickou adresu soudu (emailem)
* Prostřednictvím online podání do Sbírky listin dostupného přes https://or.justice.cz/ias/ui/podani
* Webovou aplikací ePodatelna dostupnou z www.justice.cz
* Na technických nosičích dat CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW
Odkaz pro vložení do sbírky listin: https://or.justice.cz/ias/ui/podani

Návrh na zápis se podává k místně příslušnému rejstříkovému soudu.

Návrh na zápis musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem. (stanovy, zápis ze schůze o změně stanov, listina přítomných, čestné prohlášení člena orgánu spolku pro výkon funkce a souhlas se zápisem do spolkového rejstříku, že splňují podmínky pro výkon funkce statutárního orgánu spolku či člena jiného orgánu spolku, souhlas majitele s umístěním sídla spolku).

Návrh lze podat osobně na podatelně soudu (možné potvrzení kopie), nebo je možné návrh zaslat na příslušný rejstříkový soud poštou.

 

Seznam příloh přikládaných k návrhu na zápis spolku

U některých dokladů je nutné ověřit podpisy:

Vyplněný formulář (podpisy musí být ověřeny, buď všichni navrhovatelé, nebo pověřená osoba členskou schůzí)

* Stanovy (prosté podpisy)
* Zápis ustavující schůze (prosté podpisy)
* Listina přítomných (prosté podpisy)
* Čestné prohlášení člena statutárního orgánu spolku pro výkon funkce a souhlas se zápisem do spolkového rejstříku – u statutárního orgánu a kontrolního orgánu (podpisy musí být ověřeny)
* Souhlas s umístěním sídla spolku - prohlášení vlastníka nemovitosti, nesmí být starší 3 měsíců (podpisy musí být ověřeny)

Jak vyplnit elektronický farmulář naleznete v příloze: