Zavedení sdíleného pracovního místa
26.1.2021
vložil: Zlínský kraj
Novela zákoníku práce zavádí institut sdíleného pracovního místa, díky kterému může zaměstnavatel rozdělit jedno pracovní místo mezi více zaměstnanců s kratší pracovní dobou.

Výhody a úskalí tohoto institutu přibližují na www.epravo.cz Mgr. Pavel Svoboda, Mgr. Vojtěch Kadlubiec, Ph.D.:

Za sdílené pracovní místo je ve smyslu novely považováno jedno pracovní místo (s jedním druhem práce, s jednou sledovanou týdenní pracovní dobou atd.), které však není obsazeno pouze jedním zaměstnancem. Na základě a v mantinelech písemné dohody se zaměstnavatelem se na něm totiž střídají nejméně 2 zaměstnanci se sjednanou kratší pracovní dobou, kteří si sami rozvrhují pracovní dobu.[1] V tomto ohledu tak dohodou dojde k částečnému přenesení práva a povinnosti zaměstnavatele rozvrhovat pracovní dobu dle § 81 zákoníku práce na samotné zaměstnance (obdobný jev lze nalézt již nyní v § 317 zákoníku práce pro výkon práce zaměstnance mimo pracoviště zaměstnavatele).

Na první pohled tak sdílené pracovní místo přinese pro zaměstnance zejména výhodu v podobě možnosti flexibilnějšího organizování jejich pracovních a mimopracovních aktivit. Zaměstnavatele pak mohou předmětný institut využít mimo jiné pro zvýšení atraktivity jejich složitěji obsaditelných pracovních pozic, přičemž se jako potencionální výhoda jeví také dílčí přenesení odpovědnosti za organizování pracovního procesu na zaměstnance. Z povahy sdíleného pracovního místa však vyplývá, že bude využitelné pouze pro méně specializované pozice, v jejichž rámci může být práce vykonávána dvěma osobami relativně nezávisle, tj. bez nutnosti složitého předávání úkolů pro zajištění kontinuity jejich zpracování.     

Pro aplikaci režimu sdíleného pracovního místa musí být splněny následující podmínky:

  • písemná dohoda o sdílení pracovního místa musí být uzavřena se všemi (dvěma či více) zaměstnanci,
  • musí jít o zaměstnance se stejným druhem práce,
  • musí jít o zaměstnance se sjednanou kratší pracovní dobou, kteří se v tomto rozsahu své sjednané kratší pracovní doby budou na pracovním místě střídat,
  • souhrn délky pracovní doby všech zaměstnanců nesmí překročit základní či zkrácenou stanovenou týdenní pracovní dobu (obecně 40 hodin, ve vymezených případech méně).

Další informace včetně příkladu naleznete zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/sdilene-pracovni-misto-jako-novy-institut-ceskeho-pracovniho-prava-111965.html