Výzva Podprogram na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje
13.9.2021
vložil: Zlínský kraj
Ve Výzvě Podprogramu A na podporu projektů nestátních neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2022 budou podporovány neinvestiční projekty v 11 tématech se zaměřením na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, adaptaci na klimatickou změnu a na inovace v rámci environmentálního vzdělávání.

Každá organizace může podat maximálně 3 projekty.

Nejvyšší míra podílu dotace je 70 % nákladů projektu, maximální výše dotace na jeden projekt činí 250 tis. Kč. Projekty se podávají prostřednictvím elektronického systému Grantys MŽP (www.mzp.grantys.cz).

Příjem žádostí končí 30. září 2021. Do tohoto data musí být žádosti podány prostřednictvím systému Grantys MŽP a opis žádosti doručen prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě na MŽP.

Podrobnosti o způsobu a náležitostech podávaných žádostí jsou uvedeny v textu Výzvy.

Pro podání doplňujících informací je možné kontaktovat koordinátorku výzvy Mgr. Petru Novákovou Sádkovou (e-mail: petra.novakova@mzp.cz).

Další informace: Výzva Programu na podporu projektů NNO pro rok 2022 - Podprogram A Podprogram na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)