Výzva na podporu romských vysokoškolských studentů  a studentek na akademický rok 2024/2025 je otevřena
31.5.2024
vložil: Zlínský kraj
Nadace Albatros vyhlašuje 10. ročník podpory romských vysokoškolských studentů na akademický rok 2024/2025. Žádat o stipendium mohou studentky a studenti od 20. 5. 2024 do 20.6. 2024.

Cílem výzvy je podpořit vybrané romské vysokoškolské studenty a studentky v jejich studijním, profesním i osobním rozvoji. Poskytnutí stipendia si klade za cíl pomoci úspěšnému absolvování vysokoškolského studia a následně k úspěšnému vstupu na trh práce.  


1. Stipendijní program Nadace Albatros pro romské VŠ studenty zahrnuje: 

úhradu nákladů spojených se studiem v max. výši až 60 000,- Kč za akademický rok, podle potřeb konkrétního uchazeče/ uchazečky 

podporu mentora/ky při studiu i v neakademických oblastech života, se silným propojením na trh práce (mohou si zvolit podpoření stipendisté, případně bude osobnost doporučená koordinátorkou programu) 

pracovní stáž (v soukromé firmě, státní instituci, placenou i neplacenou) v rozsahu    

30 - 100 hodin za rok (stáž je povinná součást programu; místo stáže si podpoření stipendisté zvolí po konzultaci se svým mentorem/kou a s koordinátorkou stipendijního programu; rozsah stáže se odvíjí od typu spolupráce - nadace se studentům většinou snaží zprostředkovat/ pomoci získat stáže honorované 

dobrovolnickou službu v neziskové organizaci, v rozsahu min. 30 - 100 hodin za rok podle charakteru dobrovolné činnosti (povinná součást programu; místo služby si zvolí podpoření stipendisté po konzultaci s koordinátorkou stipendia) 

kurz anglického jazyka (v odůvodněném případě jiného cizího jazyka); jazykový kurz je povinná součást programu, hrazená nadací 

účast na společných setkání stipendistů zaměřených na osobní rozvoj (vzdělávání je hrazeno v rámci programu). Povinná účast 3x za rok.  

účast na vybraných akcích a setkáních Nadace Albatros či jejich partnerů 


2. Kdo může žádat: 

romští studenti a studentky, kteří studují na střední škole a mají podanou přihlášku ke studiu na vysoké škole na akademický rok 2024/2025 

romští studenti a studentky vysoké školy do 26 let (v odůvodněných případech a při navazujícím studiu lze podmínku věkové hranice prominout) 

studovat lze v bakalářském, v magisterském či navazujícím programu na státem akreditované vysoké škole v České republice 

v případě zájmu o studium na soukromé škole či v zahraničí, kontaktujte před podáním přihlášky koordinátorku stipendia  


3. Harmonogram řízení o stipendijní podpoře: 

vyhlášení výzvy: 20.5.2024 

uzávěrka příjmu přihlášek: 20.6.2024 

výběr a osobní, popř. online pohovory: konec června 2024 

vydání rozhodnutí o podpoře: červenec 2024 

zahájení stipendijního programu: září 2024 


4. Přihlášku se všemi povinnými součástmi zasílejte do 20. 6. 2024 elektronicky na e-mailovou adresu: denisa.makova@nadacealbatros.cz 

Přihláška je ke stažení na níže přiloženém odkazu: https://docs.google.com/document/d/1OMT9BVeiIJFI-5aiAgpUgyTRXJWfsElk-BX_SLwY2JA/edit?usp=sharing

Přihláška do Stipendijního programu pro romské studenty podpořené v uplynulém akademickém roce: Závěrečná zpráva za akademický rok 2023/2024 a plán osobního rozvoje na ak. rok 2024/2025 je k dispozici ke stažení na tomto odkazu: 

https://docs.google.com/document/d/1zm3pbKar05-AvQWtNzfaX4w66Y8Zw95G/edit?usp=sharing&ouid=114232370124911550888&rtpof=true&sd=true


5. Povinné součásti žádosti: 

vyplněná přihláška obsahující motivační dopis, cíle a vize uchazeče 

životopis 

pro studenty podpořené v uplynulém akademickém roce: Závěrečná zpráva za akademický rok 2023/2024 a plán osobního rozvoje na ak. rok 2024/2025 

potvrzení o studiu (potvrzení o přijetí ke studiu na VŠ; v odůvodněných případech je možné doručit dodatečně) 

kopie studijních výsledků za poslední dva semestry/poslední školní rok 


6. Zohledněná kritéria hodnocení: 

sociální a ekonomická potřebnost  

motivace, ambice  

představa, jak dosáhnout svých cílů  

aktivity mimo školu  

dosavadní studijní výsledky 

připravenost naplnit program a podmínky nadace jako celek 

ochota přispívat k aktivitám nadace vedoucím k systémovému zlepšení naplňování rovného práva na vzdělání  

dosavadní plnění podmínek programu/splněné všechny součásti programu za akademický rok 2023/2024 (podpoření studenti v uplynulém nebo v předchozích letech) 


7. Průběh výběrového řízení: 

Výběrové řízení probíhá dvoukolově. 

vyhodnocení zaslaných podkladů 

osobní pohovor s vybranými kandidáty 

V průběhu výběrového řízení si Nadace Albatros vyhrazuje možnost případného vyžádání dalších upřesňujících skutečností a dokladů. Proti rozhodnutí o výběru podpořených stipendistů se nelze odvolat, Nadace Albatros si vyhrazuje výhradní právo rozhodnout, komu stipendium přidělí či nikoliv. 

Poté, co uchazeč projde výběrovým řízením a získá stipendium, bude s ním uzavřena smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na akademický rok 2024/2025 a zahájí spolupráci s mentorem/mentorkou (osobnost, která mu bude pomáhat po dobu čerpání stipendia v osobním rozvoji). Ve spolupráci s mentorem a Nadací Albatros bude sestaven osobní plán, který bude průběžně vyhodnocován. Stipendista/ka se bude s mentorem pravidelně setkávat a bude též v kontaktu s týmem Nadace Albatros. Mentor, stejně jako koordinátorka programu, může stipendistovi pomoci hledat stáž, jazykový kurz či praxi v neziskové organizaci. V průběhu programu bude student/ka odevzdávat průběžné zprávy o osobním progresu ve studiu a v naplňování podmínek stipendia (vždy po ukončení zkouškového období). Všechny složky stipendijního programu (viz bod 2) jsou povinné. 

V případě dotazů ohledně programu se obracejte na koordinátorku stipendia Mgr. Denisu Makovou, DiS. E-mail: denisa.makova@nadacealbatros.cz  tel: 704 033 505. 

Informace zde: Nadace Albatros

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: