Výzva k nominaci nových členů zastupující neziskový sektor do Výboru pro Evropskou unii při Radě vlády pro nestátní neziskové organizace
21.9.2021
vložil: Zlínský kraj
Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vyhlašuje veřejnou výzvu k podávání nominací kandidátů zastupujících nestátní neziskový sektor na členství ve Výboru pro Evropskou unii při Radě vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „VEU“).

VEU je stálým pracovním orgánem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, který sleduje a analyzuje informace o postavení nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) v rámci EU, o zapojení ČR do EU s ohledem na NNO a o finančních zdrojích s tím souvisejících. VEU spolupracuje zejména s ministerstvy odpovědnými za implementaci finančních zdrojů EU v ČR a zpracovává návrhy na opatření k začlenění NNO do využívání těchto finančních zdrojů, a informuje Radu vlády pro nestátní neziskové organizace o své činnosti a předkládá jí návrhy na opatření.

VEU je tvořen experty na evropskou problematiku z řad NNO a zástupci ministerstev, zejména řídících orgánů operačních programů evropských fondů. Členové VEU mají povinnost se účastnit jednání VEU. Očekávána je aktivní účast na jednáních a spolupráce na tvorbě a připomínkování materiálů, týkající se NNO a vztahující se k problematice EU. VEU se schází dle potřeby, obvykle čtyřikrát ročně. Členství v VEU není honorováno.

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace aktuálně hledá experty z řad NNO na tyto oblasti:

  • finanční nástroje EU (národní, přeshraniční či přímo řízené programy EU),
  • síťování NNO na evropské úrovni,
  • znalost fungování hlavních a poradních institucí EU včetně Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV).Bližší informace jsou dostupné v přiložené výzvě.

Vámi doručená kandidatura musí obsahovat:

  • Vyplněný nominační formulář včetně vyplněného a podepsaného čestného prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů;
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů (viz příloha č. 1);
  • Aktuální strukturovaný životopis.

Vyplněné nominační formuláře včetně všech příloh, zasílejte do úterý 19. října 2021, a to prostřednictvím datové schránky Úřadu vlády ČR (ID datové schránky je trfaa33) nebo emailem na posta@vlada.cz. Do předmětu datové či emailové zprávy uveďte "Nominace členů VEU Rady vlády pro NNO“.
Pro bližší informace se obracejte na Mgr. Thuy Nguyen, tajemnici VEU, a to prostřednictvím e-mailu: nguyen.thuy@vlada.cz.