Výzva k nominaci nových členů do Rady vlády pro nestátní neziskové organizace zastupujících neziskový sektor
21.8.2020
vložil: Zlínský kraj
Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vyhlašuje výzvu k podávání nominací kandidátů na členství v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace

Rada je stálým poradním orgánem vlády ČR, jež na základě svého Statutu soustřeďuje, projednává a prostřednictvím svého předsedy předkládá vládě ČR materiály, které se týkají nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) a vztahují k vytváření vhodného prostředí pro jejich existenci a činnost.

Rada má v současné době 33 členů, z toho 17 jich zastupuje státní správu a 16 jsou odborníci z řad NNO, kteří se orientují na některou z oblastí neziskového sektoru. Funkční období členů Rady je čtyřleté. Experti z řad NNO mohou být zvoleni maximálně na dvě po sobě následující funkční období.

Rada aktuálně hledá tři experty z řad NNO na tyto oblasti:

legislativa NNO;
síťování NNO na regionální a lokální úrovni;
regionální rozvoj včetně problematiky EU ve vztahu k NNO.
Rada se zabývá tématy průřezovými pro celý neziskový sektor, jako jsou transparentnost, participace, profesionalizace, dobrovolnictví, osvěta a propagace neziskového sektoru, dárcovství, financování NNO, regionální rozvoj včetně problematiky EU, síťování NNO, legislativa, daně a účetnictví NNO apod. Členové Rady jsou odborníky na jednu či více uvedených oblastí. Tři předefinované oblasti expertízy reflektují aktuální poměr zastoupení témat v Radě u stávajících a odchozích členů Rady.

Při výběru vhodných kandidátů na členy Rady bude brán zřetel zejména na splnění podmínky odbornosti  v dané požadované oblasti. Dále bude brán také ohled na vyrovnané zastoupení žen a mužů v tomto poradním orgánu vlády. Vybraní kandidáti, jejichž formulář splňuje formální náležitosti, budou pozváni na osobní pohovor. Na základě výsledků pohovorů užší výběrová komise, které předsedá zmocněnkyně vlády pro lidská práva a místopředsedkyně Rady prof. JUDr. Helena Válková, CSc., navrhne předsedovi Rady vhodné kandidáty na členy. Dle Statutu Rady členy za neziskový sektor jmenuje na návrh svého předsedy Rady vláda ČR.

Členové Rady mají dle Statutu povinnost se účastnit zasedání Rady. Členství v Radě není honorováno. Členům však mohou být uhrazeny cestovní náklady.

Více informací o fungování Rady a jejím složení je dostupné na webových stránkách vlády ČR.

Vyplněné nominační formuláře včetně všech příloh, zasílejte v termínu do pondělí 25. září 2020, a to prostřednictvím datové schránky Úřadu vlády ČR (ID datové schránky je trfaa33) nebo na adresu:

Úřad vlády ČR

Odbor lidských práv a ochrany menšin

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Případně je možné podat nominaci osobně také na podatelně Úřadu vlády ČR.

Obálku, či datovou zprávu označte "Nominace členů RVNNO".

Vámi doručená kandidatura musí obsahovat:

vyplněný nominační formulář včetně vyplněného a podepsaného čestného prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů;
souhlas se zpracováním osobních údajů (viz příloha č. 1);
dva doporučující dopisy podporující nominaci kandidáta do Rady (od NNO, zástupců veřejné správy, odborníků, expertů apod.), (vzor šablony viz příloha č. 2);
strukturovaný životopis;
doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Pro bližší informace se obracejte na Mgr. Alexandru McGehee, tajemnici Rady, a to prostřednictvím e-mailu: mcgehee.alexandra@vlada.cz.

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: