Výjimka návštěv v zařízeních sociálních a zdravotních služeb
20.3.2020
vložil: Zlínský kraj

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69
odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:


I.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností od 18. března
2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se
poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
- nezletilých pacientů,
- pacientů s omezenou svéprávností,
- pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného
onemocnění.


II.
Všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové
formě se s účinností od 18. března 2020 nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkou:
- nezletilých uživatelů sociálních služeb,
- uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
- uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.


III.
Vydáním tohoto mimořádného opatření se zrušuje mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 9. března 2020 (č.j.: 10519/2020-1/MIN/KAN).


IV.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání.


Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v Evropě.
Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako
na území většiny států Evropské unie a obecně více než 100 států světa, je nezbytné
zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky ve vztahu k
ohroženým skupinám osob.
Obsah tohoto mimořádného opatření nově dopadá, oproti mimořádnému opatření ze dne 9.
března 2020 (č.j.: 10519/2020-1/MIN/KAN) krom jiného, i na přítomnost otců při porodech,
která se tímto zakazuje.
Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem ke každodenně rostoucímu
počtu nakažených na území České republiky, a proto dnem nabytí účinnosti tohoto
mimořádného opatření je den jeho vydání.


Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví
p o d e p s á n o e l e k t r o n i c k y

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: