Vyhlášení výzvy pro nestátní neziskové organizace "Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2020“
18.11.2019
vložil: Zlínský kraj
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na kalendářní rok 2020 výzvu k podpoře školního stravování žáků základních škol.

Cílem výzvy je podpora školního stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci, a umožnit zlepšení podmínek pro řádný průběh povinné školní docházky těchto žáků. Prostředkem k dosažení cíle je podpora spolupráce ministerstva, právnických osob vykonávajících činnost základních škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, právnických osob vykonávajících činnost zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení a nestátních neziskových organizací, které se ve své hlavní činnosti zaměřují na aktivity zaměřené na sociální pomoc rodinám v nepříznivé sociální situaci.Oprávněným žadatelem o dotaci v rámci této výzvy mohou být pouze právnické osoby - NNO založené nebo ustavené v právní formě:

a)    spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

b)    nadace nebo nadačního fondu podle občanského zákoníku,

c)     ústavu podle občanského zákoníku,

d)    obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

e)    účelového zařízení registrované církve nebo náboženské společnosti zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 20. prosince 2019.

Podrobné informace jsou uvedeny zde:

Text výzvy: http://www.msmt.cz/file/51645/