Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2022 v dotačním programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2022
4.8.2021
vložil: Zlínský kraj
Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 4. srpna 2021 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací, čj. 23233/2021-UVCR.

Věcné zaměření Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace a účel dotace
Dotace v programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) za účelem podpoření celostátních mezioborových sítí NNO (dále jen „SNNO“) a k posílení jejich kompetentnosti, kvalifikovanosti a legitimity, aby efektivně zastupovaly zájmy svých členů navenek a přispívaly ke zvýšení povědomí široké veřejnosti o činnosti a významu NNO.

Podpora bude zaměřena tak, aby u příjemců dotace posilovala:

celostátní a mezioborový princip fungování SNNO;
činnost určenou členským a dalším NNO;
zastupování zájmů členských NNO;
spolupráci se státní správou ve prospěch členských i dalších NNO;
osvětovou činnost, která je zaměřena na zvýšení povědomí široké veřejnosti o činnosti a významu NNO.
Podpora je určena pro SNNO, jejichž účelem/posláním je vytváření podmínek pro rozvoj neziskového sektoru jako celku včetně posilování povědomí veřejnosti o neziskovém sektoru. Nebudou podporovány SNNO, které se zabývají pouze specifickou výsečí neziskového sektoru, např. střechové organizace neziskových organizací zaměřené na specifické skupiny obyvatel nebo na vymezené oblasti činnosti.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2022 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace.

Lhůta pro podání Žádosti

Žádost musí být podána nejpozději do 20. září 2021. Žádost a veškeré povinné náležitosti se podávají prostřednictvím schránky nebo v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo podáním na podatelně Úřadu vlády.

Informace o programu podává Mgr. Thuy Dieu Nguyen, e-mail: nguyen.thuy@vlada.cz; tel. +420 296 153 274.

Zdroj: Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2022 v dotačním programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2022 | Vláda ČR (vlada.cz)