Vláda schválila Strategii spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030
13.7.2021
vložil: Zlínský kraj
Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030 („Strategie“) chápe nestátní neziskové organizace jako stabilní a silné partnery veřejné správy při naplňování potřeb české společnosti.

Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030 („Strategie“) chápe nestátní neziskové organizace jako stabilní a silné partnery veřejné správy při naplňování potřeb české společnosti. Spolupráce neziskového sektoru a veřejné správy bude probíhat v několika oblastech, pro které jsou vždy formulovány jeden strategický a několik specifických cílů.

Hned první strategický cíl klade velký důraz na zlepšení společenského klimatu pro činnost nestátních neziskových organizací. Laická i odborná veřejnost často nechápe roli a činnost nestátních neziskových organizací při naplňování aktuálních potřeb společnosti. Je proto, mimo jiné, nezbytné zaměřit se na oživení a posílení společenské důvěry v  neziskové organizace.

Další cíl směřuje k podpoře občanské participace a efektivního partnerství veřejné správy s neziskovým sektorem. Významnou část Strategie tvoří i opatření, která svým charakterem přesahují do územních samosprávných celků a posilují partnerství mezi samosprávou a neziskovým sektorem na regionální úrovni, jako například zavedení jednotného metodického prostředí pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na národní a regionální úrovni. Strategie ve svých cílech pamatuje i na zajištění a udržení vhodných podmínek pro existenci a činnost nestátních neziskových organizací.

Opatření nutná k dosažení jednotlivých cílů budou definována v akčních plánech. Do roku 2030 počítá Strategie se třemi akčními plány. První z nich, na léta 2021 až 2024, schválila vláda společně s návrhem Strategie.

Agenda nestátních neziskových organizací spadá do gesce zmocněnkyně vlády pro lidská práva Heleny Válkové, jejíž tým tento strategický dokument zpracoval.

Zdroj: Vláda schválila Strategii spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030 | Vláda ČR (vlada.cz)