Hejtman vydal rozhodnutí - ZÁKAZ VSTUPU, POBYTU A POHYBU OSOB BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST
18.3.2020
vložil: Zlínský kraj

Jiří Čunek
hejtman


Ve Zlíně dne 17.03.2020
Č. j. KUZL 21234/2020


ROZHODNUTÍ


Podle § 14 odst. 4 písm. h) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12.03.2020 za použití zmocnění ad. § 14 odst. 6 krizového zákona


n a ř i z u j i


zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny) na všech veřejně přístupných místech, kde může dojít ke kontaktu osob na vzdálenost menší než 2 metry, (například: nástupiště hromadné dopravy, dopravní prostředky hromadné přepravy, čekárny, prodejny, lékárny, pošty, úřady, smuteční síně – pohřby, chodníky v obcích a městech, jednací místnosti, lázeňské kolonády, cyklostezky) na území Zlínského kraje, počínaje dnem 19.03.2020 od 00:00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu.
Osoby jsou povinny podřídit se pokynům orgánů krizového řízení a příslušníků  bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, provádějících střežení a kontrolu.


Odůvodnění
Důvodem k vyhlášení tohoto nařízení hejtmana je ohrožení zdraví obyvatelstva v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky.


Poučení
Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.
Při poskytování náhrad věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření se postupuje podle ustanovení § 35 a § 36 krizového zákona. Peněžní náhradu je povinen vyplatit orgán  krizového řízení, který o omezení práva nebo uložení povinnosti rozhodl. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu.
V případě nesplnění povinností stanovených tímto rozhodnutím lze uložit pokutu dle ustanovení § 34 krizového zákona až do výše 20.000 Kč.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 19.03.2020.

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: