Rada vlády pro nestátní neziskové organizace hledá nové členy
25.1.2022
vložil: Zlínský kraj
Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vyhlašuje výzvu k podávání nominací kandidátů na členství v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace.

Rada je stálým poradním orgánem vlády ČR, jež na základě svého Statutu soustřeďuje, projednává a prostřednictvím svého předsedy předkládá vládě materiály, které se týkají nestátních neziskových organizací a vztahují k vytváření vhodného prostředí pro jejich existenci a činnost.

Rada má v současné době 33 členů, z toho 17 jich zastupuje státní správu a 16 jsou odborníci z řad NNO, kteří se orientují na některou z oblastí neziskového sektoru. Funkční období členů Rady je čtyřleté. Experti z řad NNO mohou být zvoleni maximálně na dvě po sobě následující funkční období.

Rada aktuálně hledá sedm expertů z řad NNO na níže uvedené oblasti:

 • Legislativa týkající se NNO 
 • Financování NNO z veřejných rozpočtů a soukromých zdrojů
 • NNO působící v oblasti sportu
 • Církevní organizace
 • Síťování NNO na evropské, regionální a lokální úrovni
 • Partnerství a spolupráce NNO s veřejnou správou
 • Regionální rozvoj včetně problematiky EU ve vztahu k NNO

Rada se zabývá tématy průřezovými pro celý neziskový sektor, jako jsou transparentnost, participace, profesionalizace, dobrovolnictví, osvěta a propagace neziskového sektoru, dárcovství, financování NNO, regionální rozvoj včetně problematiky EU, síťování NNO, legislativa, zpřístupňování dat o NNO a digitalizace, daně a účetnictví NNO apod. Členové Rady jsou odborníky na jednu či více uvedených oblastí. Předdefinované oblasti expertízy reflektují aktuální poměr zastoupení témat v Radě u stávajících a odchozích členů Rady.

Při výběru vhodných kandidátů na členy Rady bude brán zřetel zejména na splnění podmínky odbornosti v dané požadované oblasti. Dále bude brán také ohled na vyrovnané zastoupení žen a mužů v tomto poradním orgánu vlády. Vybraní kandidáti, jejichž formulář splňuje formální náležitosti, budou pozváni na osobní pohovor. Na základě výsledků pohovorů sekretariát Rady navrhne předsedovi Rady vhodné kandidáty na členy. Dle Statutu Rady členy za neziskový sektor jmenuje vláda na návrh předsedy Rady.

Členové Rady mají dle Statutu povinnost se účastnit zasedání Rady. Členství v Radě není honorováno. Členům však mohou být uhrazeny cestovní náklady.

Více informací o fungování Rady a jejím složení je dostupné na webových stránkách vlády ČR.

Vyplněné nominační formuláře včetně všech příloh, zasílejte do pondělí 31. ledna 2022, a to prostřednictvím datové schránky Úřadu vlády ČR (ID datové schránky je trfaa33) nebo emailem na posta@vlada.cz. Do předmětu datové či emailové zprávy uveďte "Nominace členů Rady vlády pro NNO“.

Vámi doručená kandidatura musí obsahovat:

 • vyplněný nominační formulář včetně vyplněného a podepsaného čestného prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (příloha č. 1);
 • dva doporučující dopisy podporující nominaci kandidáta do Rady (od NNO, zástupců veřejné správy, expertů apod.), (vzor šablony příloha č. 2);
 • strukturovaný životopis;
 • prostá kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Pro bližší informace se obracejte na Mgr. Alexandru McGehee, tajemnici Rady, a to prostřednictvím e-mailu: mcgehee.alexandra@vlada.cz.

Zdroj: Výzva k nominaci nových členů do Rady vlády pro nestátní neziskové organizace zastupujících neziskový sektor | Vláda ČR (vlada.cz)

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: