Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2020
17.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Cílem Programu je podpora nestátních neziskových organizací a jejich preventivních projektů zaměřených zejména na práci se skupinou dětí, mládeže a mladých dospělých, potenciálně ohroženou vznikem a rozvojem rizikových typů chování nebo problematikou zasažených; a dále vytvoření sítě programů těchto organizací, schopných oslovit uvedené cílové skupiny, navázat a udržet s nimi kontakt, nabízet aktivity a služby směřující k rozvoji pozitivních životních alternativ

Důvodem poskytnutí dotace je snaha předcházet nežádoucím negativním změnám stavu v oblasti výskytu rizikových typů chování, které chce kraj dosáhnout především podporou rozvoje, případně vzniku nových nízkoprahových alternativních volnočasových aktivit pro ohrožené děti, mládež a mladé dospělé, jako doplňkového prostředku k další práci s cílovou skupinou v rámci zejména základních činností při poskytování sociálních služeb, a dalšími, například kvalitními (certifikovanými) primárně preventivními projekty, které budou realizovány neziskovými organizacemi.

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) ve lhůtě: od 20. 1. 2020 do 5. 2. 2020 do 12:00 hodin.

V této lhůtě je nutné Žádost doručit na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor Kancelář hejtmana, Oddělení organizačních činností a neziskového sektoru, Mgr. Petr Horyanský, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, popř. zaslat pomocí datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku).

Podrobné informace včetně žádosti naleznete zde: https://www.kr-zlinsky.cz/rp07-20-program-na-podporu-nestatnich-neziskovych-organizaci-v-oblasti-prevence-rizikovych-typu-chovani-v-roce-2020-aktuality-15979.html