Podpora činnosti NNO v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících
6.4.2021
vložil: Zlínský kraj
Cílem této výzvy je podpořit činnost nestátních neziskových organizací v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících a přispět tak ke snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u této cílové populace.

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malého grantového schématu ve spolupráci s Ministerstvem financí – Zprostředkovatelem programu vyhlašuje dne 31. 3. 2021 výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty malého grantového schématu z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví.

Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou nestátní neziskové organizace, z hlediska právní formy (více viz znění výzvy):

obecně prospěšné společnosti;
spolky, příp. ústavy;
nadace a nadační fondy;
církevní právnické osoby.


Žádosti lze podávat v termínu od 31. 3. 2021 od 12:00 do 31. 5. 2021 do 12:00 hod.

V druhé polovině dubna se uskuteční online seminář pro žadatele, který bude určen pro potenciální zájemce o podání žádosti o grant. Na semináři bude podrobně představena výzva a její zaměření, dále systém hodnocení projektových žádostí a rovněž samotný systém zpracování a předložení žádostí prostřednictvím IS CEDR. O přesném datu konání semináře budeme informovat na webových stránkách www.mzcr.cz/fondyehp.


Výzva: https://www.mzcr.cz/vyzva-maleho-grantoveho-schematu-mgs1-podpora-cinnosti-nno-v-oblasti-dusevniho-zdravi-deti-a-dospivajicich/