Od 1.12.2021 vešel v platnost zahrádkářský zákon
7.12.2021
vložil: Zlínský kraj
Zákon č. 221/2021 Sb. Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)

Zákon definuje zahrádkářský spolek jako veřejně prospěšný spolek, který vykonává zahrádkářskou činnost podle zákona prostřednictvím svých členů zpravidla v zahrádkářské osadě, v souladu se stanovami a přispívá svou činností k dosahování obecného blaha.

Obecně se zahrádkářský spolek řídí ustanoveními o spolku dle občanského zákoníku, tedy musí být založen alespoň 3 osobami, hlavní činností spolku může být pouze uspokojování a ochrana zájmů, za jejichž účelem byl založen, a zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost.

Zahrádkářská osada je definována jako pozemek či více pozemků v užívání spolku, která umožňuje jejich individuální užívání nebo používání alespoň 3 členy spolku. V zákoně jsou současně upraveny podmínky pachtu či nájmu pozemku pro zahrádkářskou činnost, pozemek je možné propachtovat spolku pro zahrádkářskou činnost pouze na dobu určitou v délce trvání nejméně 2 let, pokud je však propachtovatelem obec nebo stát, pak je doba pachtu nejméně 10 let.

V rámci podpory zahrádkářské činnosti zákon vymezuje činnost obce, zejména tím, že již v rámci územního plánování má obec myslet na zahrádkáře a vytvářet předpoklady pro vznik a rozvoj zahrádkářské činnosti (např. vymezením ploch pro zahrádkářskou činnost), současně má obec či Státní pozemkový úřad spolkům přenechávat vhodné pozemky k zahrádkářské činnosti a při sjednání výše pachtovného či nájemného zohledňovat veřejnou prospěšnost zahrádkářské činnosti.

Znění zákona je k dispozici zde: 221/2021 Sb. Zahrádkářský zákon (zakonyprolidi.cz)