Máte zájem o spot v České televizi?
14.7.2020
vložil: Zlínský kraj
Česká televize poskytuje bezplatně neziskovým organizacím a projektům prostor pro vysílání jejich spotů, a to na základě zaslané žádosti. Jako veřejnoprávní instituce je zodpovědná za důkladné posouzení nejenom předložených projektů, ale i správného a průhledného fungování žádajících organizací.

Každá žádost o vysílání spotové kampaně, která má být zařazena do hodnoticího procesu, musí splnit tyto základní podmínky:

statut předkladatele jako neziskové organizace fungující minimálně 2 roky (žadatel dokládá výpisem z registru a statutem)
prokazatelné transparentní hospodaření organizace (žadatel dokládá výroční finanční zprávou, auditem)
doručení kompletní žádosti v řádném termínu.
Všechny žádosti procházejí třístupňovým systémem schvalování. Konečné rozhodnutí o schválení nebo odmítnutí žádosti a přidělení konkrétní kategorie (rozsahu) kampaně vydává komise složená z generálního ředitele České televize, ředitele Vnějších vztahů ČT, vedoucí Komunikace a vnějších vztahů ČT a dvou odborných externích hodnotitelů.

Česká televize každou žádost posuzuje a prověřuje především z těchto hledisek:
celospolečenská naléhavost a závažnost tématu,
personální, organizační a finanční zajištění projektu,
(žadatel dokládá informací o personálním, organizačním a finančním zajištění projektu)
kvalita zpracování kampaně projektu a aktivní komunikace projektu/organizace v uplynulém roce
(žadatel dokládá: mediaplán kampaně; spot, storyboard či scénář spotu určeného k vysílání v České televizi; a přehled mediálních výstupů a komunikačních a marketingových aktivit organizace v uplynulých 12 měsících)
způsob využití získaných finančních prostředků, pokud jde o fundraisingovou kampaň,
(z řad nadací a nadačních fondů budou upřednostněni žadatelé, u kterých je méně než 30 procent rozpočtu organizace věnováno na provoz organizace)
míra předpokládatelného dopadu a edukativnosti spotu, pokud jde o osvětovou kampaň,
(žadatel může doložit informacemi k již uskutečněným projektům či jinými nezávislými i vlastními analýzami či jinými podklady)
soulad tématu/projektu s programovými a společenskými aktivitami a aktuální strategií České televize.
Žádosti se přijímají a projednávají v předem stanovených termínech. O rozhodnutí komise České televize jsou následně organizace informovány v co nejkratší době.

Termíny uzávěrek pro přijetí žádostí:
30.6.2020 (pro kampaně se začátkem vysílání v období 1.1. – 30.3.2021)
30.9.2020 (pro kampaně se začátkem vysílání v období 1.4. – 30.6.2021)
31.12.2020 (pro kampaně se začátkem vysílání v období 1.7. – 30.9.2021)
31.3.2021 (pro kampaně se začátkem vysílání v období 1.10. – 31.12.2021)
Spot si vyrábí a dodává pořadatel na vlastní náklady dle technických a obsahových kritérií. Stopáž spotu je maximálně 20 vteřin.

Další informace: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/ct-podporuje/ct-podporuje-charitu/spotove-kampane/jak-zadat-o-spoty/

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: