Manuál pro dobrovolníky
16.3.2020
vložil: Zlínský kraj
Obecně prospěšná společnost Elpida vytvořila Manuál pro dobrovolníky

Manuál pro dobrovolníky

Děkujeme Vám, že pomáháte nejvíce ohroženým osobám.

Pro jejich bezpečnost a bezpečnost vás samých prosím dodržujte následující manuál

 

cílem pomoci je zajistit osaměle žijícím seniorům dodávku základních potravin a léků a snížit tak riziko jejich setkání  s virovou nákazou COVID-19. Tomu je třeba přizpůsobit Vaše chování.

 

Manipulace s veškerými předměty, které jsou určeny osobě, které pomáháte

Všechny předměty,  které jsou určeny osobě, které pomáháte, musíte ochránit před kontaminací nákazou, proto:

-          Použijte rukavice při prvním kontaktu s věcí, která je určena osobě, které pomáháte (při nákupu potravin, převzetí věcí od příbuzných či třetích osob),

-          Ochraňte věci před kapénkovou nákazou,

-          Nepokládejte je zbytečně na jakékoli povrchy či na zem,

-          Přenášejte je, co nejvíce zakryté, v uzavřené tašce, potraviny v sáčku atd.

 

 

Realizace kontaktu s osobou, které pomáháte:

je nutné mít na paměti že i my můžeme být zdrojem /přenašečem nákazy

-       vždy k seniorovi přicházíme po vzájemné předchozí domluvě

-       při domlouvání je dobré se vzájemně ujistit, že si rozumíme, že je jasné co přesně senior potřebuje

-       máme předepsaný signální oděv (skautský šátek či kroj)

-       udržujeme vzdálenost ideálně 3 metrů, nesdílíme společně žádnou místnost

-       nevstupujeme do objektu seniora

-       nepodáváme si ruce

-       veškerá výměna probíhá bez vzájemného kontaktu (např. zavoláme seniorovi, že se blížíme k domovním dveřím, sdělíme mu částku za nákup a požádáme ho aby nás vyhlížel. Položíme nákup v jednorázové igelitové tašce na práh, odstoupíme, požádáme seniora aby vedle položil peníze -můžeme pro ten účel položit prázdnou obálku)

-       upozorníme seniora aby si po převzetí nákupu řádně umyl ruce, nesahal si do obličeje

-       o návštěvě učiníme záznam - kdy a kde jsem byl nakoupit, kde, kdy a komu jsem nákup předal,disponoval jsem hotovostí a kolik, zda jsem dodržel všechna předepsaná opatření (v případě nákazy se tím ulehčí trasování)

-       při každé příležitosti co nejčastěji a důkladně si myjeme ruce

 

Dodržujeme všechna známá obecná doporučení:

●     vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní, dodržovat základní hygienická pravidla, co nejčastěji si mýt ruce

●     používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi

●     nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob

●     sledovat u sebe příznaky počínajícího onemocnění a ihned zavést odpovídající opatření (skončit s dobrovolnickou aktivitou, zůstat v domácí izolaci, kontaktovat svého lékaře)

●     sledovat osoby se kterými jsme v blízkém kontaktu - upozornit je pokud máme dojem,že by mohli být nemocní

●     jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)

Právo na odmítnutí klienta

Dobrovolník má právo klienta odmítnout, pokud klient opakovaně nedodržuje stanovenou dohodu, pokud nedodržuje bezpečností opatření nebo se v kontaktu chová hrubě nebo vulgárně.

 

--

Kateřina Bohatá

vedoucí Linky seniorů

t: +420 724 349 241

www.elpida.cz

www.linkasenioru.cz