Informace o možnosti zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu 2023
14.11.2023
vložil: Zlínský kraj
Úřad vlády ČR vydal informace umožňující zahrnout práci dobrovolníků do spolufinancování projektu 2023.

Při plánování spoluúčasti k dotaci na rok 2023 mohou žadatelé v případě zahrnutí práce dobrovolníků kalkulovat se sazbou 193 Kč/hod., a to do výše 10 % celkových nákladů/výdajů projektu, na který je dotace požadována.

Dokument s názvem Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválený usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591 (dále jen Zásady)1, umožňuje v části druhé odst. 9 ústřednímu orgánu, který poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím, hodnověrným způsobem zahrnout do spolufinancování projektu i práci dobrovolníků, a to až do výše 10 % celkových rozpočtovaných nákladů/výdajů projektu, na který je dotace požadována.
Za dobrovolnickou činnost se dle Zásad považuje veřejně prospěšná činnost, která je vykonávána dobrovolníkem, který dosáhl alespoň 15 let věku, ze svobodné vůle, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, protislužbu nebo jiné zvýhodnění. Za dobrovolnickou činnost se nepovažuje činnost, která je vykonávána z důvodu plnění povinností vyplývajících z právních či jiných předpisů nebo je vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti.
Pro stanovení výše hodnoty dobrovolnické činnosti se vychází z mediánu hrubé měsíční mzdy a mediánu průměrné placené doby ve mzdové sféře z posledního publikovaného mediánu. Podílem těchto dvou hodnot se získá medián hodinové sazby činnosti dobrovolníka, která se zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů.
Medián hodinové sazby ve mzdové sféře za rok 2021 se zjistí z Informačního systému o průměrném výdělku Českého statistického úřadu3, konkrétně v dokumentu s názvem CR_214_MZS.pdf na straně 15, kde je uveden medián hrubé měsíční mzdy za rok 2021 ve výši 33.552 Kč a dále průměrná placená doba ve výši 173,5 hod./měsíc. Podílem těchto dvou hodnot se získá medián hodinové sazby ve výši 193 Kč/hod. (částka zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů).

Pro výkon dobrovolnické činnosti je povinen příjemce dotace vést průkaznou evidenci odvedené dobrovolnické činnosti jednotlivých dobrovolníků, a to alespoň v rozsahu datum zaevidování, jméno, příjmení a datum narození dobrovolníka, předmět činnosti, místo a časový rozsah vykonávaného dobrovolnictví v jednotlivých dnech.