Grantová výzva na výsadbu alejí
31.3.2022
vložil: Zlínský kraj
Cílem této grantové výzvy je zvýšit odolnost naší krajiny prostřednictvím výsadeb alejí a terénních úprav zlepšujících vodozádržné schopnosti alejí.

Aleje jsou nesmírně důležitým prvkem v krajině. Tvoří přirozenou oporu ekologické stability území, dotváří jedinečný ráz krajiny, dělají ji přístupnější a člení rozsáhlé zemědělské plochy na menší. Zamezují půdní erozi, zpomalují odtok srážek a v parných dnech krajinu ochlazují svým výparem. Aleje také výrazně zvyšují druhovou rozmanitost a umožňují návrat drobných živočichů důležitých pro obnovu okolní zemědělské půdy. Zapojení místních obyvatel do výsadby a péče o aleje buduje jejich vztah k okolí, přírodě i k sobě navzájem.


Cílem této grantové výzvy je zvýšit odolnost naší krajiny prostřednictvím výsadeb alejí a terénních úprav zlepšujících vodozádržné schopnosti alejí. Dalším cílem je pak posílení odpovědnosti místních obyvatel za péči o své okolí a životní prostředí skrze zapojení do přípravy projektu, jeho realizace i následné péče.
Součástí projektů také mohou být přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů v okolí alejí nebo prvky, které zpříjemní návštěvu upravených míst, např. lavičky nebo informační panely.


Získat je možné až 400 tisíc na výsadbu alejí!

O grant mohou žádat pouze právnické osoby (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové a neziskové organizace a další).

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Příjem žádostí: do 30. 6. 2022 
Finanční rozsah grantu: 50 až 400 tisíc Kč
Možná realizace: od 1. 9. 2022 do 30. 7. 2023

Lze žádat na: zakoupení sazenic stromů a keřů, kotvící a další materiál, terénní úpravy, zakoupení/výroba doplňkové infrastruktury (lavičky, vzdělávací a interpretační panely, herní prvky, drobné krajinné prvky, prvky pro zvěř - „berličky“ pro dravce, ptačí budky aj.)
Děkujeme našemu partnerovi KB Penzijní společnosti!

!!! Žádost se podává pouze elektronicky, prostřednictvím online systému Grantys na webových stránkách  https://nap.grantys.cz/, kde si žadatel vybere grantovou výzvu Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností.

Další informace naleznete zde: Granty – Nadace Partnerství (nadacepartnerstvi.cz)