Fond pomoci potřebným během epidemie
8.1.2021
vložil: Zlínský kraj
Cílem programu je podpořit nestátní neziskové organizace působící v sociální a zdravotně sociální oblasti a poskytující sociální služby určené pro seniory, dlouhodobě nemocné, osoby se zdravotním postižením a lidi ohrožené sociálním vyloučením.

Fond je určen primárně na pomoc při úhradě mimořádných výdajů, nikoliv na běžný provoz organizací.

VDV vložil do fondu částku 4,5 milionu korun a zároveň na tyto účely mohou přispívat jednotlivci a firmy na naši sbírku zde. Dne 18. 11. 2020 do fondu přispěla společnost Generali Investments CEE částkou 300 000 korun.

Ke dni 22. 12. 2020 bylo ve Fondu pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru 5 012 578 korun, z toho pomoc šla celkem 110 neziskovým organizacím ve výši 4 425 708 korun.

Program podporuje zejména
úhradu mzdových nákladů pracovníků na DPP/DPČ potřebných pro rozšíření kapacit organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti
nákup pomůcek nezbytných pro krizový provoz sociálních služeb (např. ochranné a dezinfekční prostředky, IT technika)
příspěvek na zvýšené výdaje na dopravu (zejména na jednorázové předplacené tankovací karty)
Žádosti o příspěvek z programu mohou podávat nestátní neziskové organizace s registrovanou sociální službou a následující právní formou:

obecně prospěšné společnosti
ústavy
spolky a pobočné spolky
evidované církevní právnické osoby

 

Další informace
maximální výše přiděleného příspěvku je 70 000 Kč
žádosti o grant budou projednány ve zkráceném grantovém řízení 
žádost musí splňovat grantová pravidla
on-line formulář pro podání žádosti
manuál pro žadatele a příjemce grantu 

Informace: https://www.vdv.cz/programy/fond-pomoci-potrebnym-behem-epidemie/