Evidence skutečného majitele
26.7.2019
vložil: Zlínský kraj
Nová povinnost platí pro neziskové organizace, kdy do 1. ledna 2021 musí zapsat svého skutečného majitele.

Povinnost zapsat skutečného majitele plyne z § 29b odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon).

Evidováni jsou skuteční majitelé právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a také svěřeneckých fondů zapsaných do evidence svěřeneckých fondů. Tato povinnost platí také pro neziskové organizace (spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, nadace a nadační fond, společenství vlastníků).

Neziskové organizace musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021. S případným nesplněním evidenční povinnosti v uvedené lhůtě nejsou spojeny žádné přímé sankce. Splnění této povinnosti je ale podmínkou při veřejných zakázkách a při poskytování dotací u Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a lze předpokládat, že tyto podmínky začnou postupně platit i v rámci dalších dotačních programů financovaných z fondů Evropské Unie.

Zápisy do evidence provádí buď příslušný rejstříkový soud, nebo notář. Pro návrh na zápis do evidence je připraven inteligentní formulář, který je možné vyplnit pouze elektronicky. Vyplněný formulář je třeba zaslat příslušnému rejstříkovému soudu elektronicky datovou schránkou nebo ho opatřit elektronickým podpisem a odeslat běžnou elektronickou poštou. Formulář je také možné vytisknout, opatřit úředně ověřeným podpisem a odeslat v listinné podobě poštou.

"Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti."

Pro spolek, obecně prospěšnou společnost a společenství vlastníků jednotek je důležité si projít vlastní stanovy, a pokud je ve stanovách uvedeno, že někdo má více než 25 % hlasovacích práv nebo je příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, tak bude zapsán jako skutečný majitel.

Tato materiální definice však není u spolku, obecně prospěšné společnosti a společenství vlastníků jednotek obvyklá, proto se do evidence skutečných majitelů jako skutečný majitel zapíše, podle právní domněnky, obvykle člověk, který je členem statutárního orgánu dané právnické osoby (neziskové organizace).

 

U nadace, ústavu a nadačního fondu se zapíše fyzická osoba v postavení zakladatele, osoba, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav nebo nadační fond a osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu a nadačního fondu. U těchto právnických osob se do evidence skutečných majitelů zapisují všechny osoby, které splní alespoň jednu výše uvedenou podmínku.

 

Veškeré informace, včetně inteligentního formuláře jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR: https://issm.justice.cz/

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: