Dotační program Podpora integrace romské menšiny
12.4.2022
vložil: Zlínský kraj
Vyhlášení Výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu integrace romské menšiny v roce 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu integrace romské menšiny v roce 2022 poskytované v souladu s ustanoveními § 14 až § 14q zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“) a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválených usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591.

Cílem výzvy je podpořit vzdělávání romských dětí a žáků, kteří přicházejí z nerovného prostředí, ve kterém jim hrozí nejen sociální vyloučení, ale také nerovné šance pro získání kvalitního vzdělání. Cílem výzvy je zajištění základních podmínek pro rozvoj společného vzdělávání romských žáků v hlavním vzdělávacím proudu prostřednictvím projektů, které podporují předškolní vzdělávání romských dětí, zvyšují jejich účast v předškolním vzdělávání i připravenost na úspěšné zahájení školní docházky, podporují spolupráci rodiny a školy v oblasti předškolního a základního vzdělávání, přispívají k úspěšnému vzdělávání romských žáků na základní škole a působí preventivně proti předčasnému ukončování vzdělávání romských žáků, podporují úspěšný přechod romských žáků základních škol na střední školy a napomáhají úspěšné integraci romských a ostatních dětí a žáků prostřednictvím volnočasových aktivit. Výzva směřuje na podporu takových aktivit, do kterých se mohou zapojit nejen romské děti, ale také děti, které sdílejí společný prostor, tak aby bylo možné rozvíjet interkulturní dialog a podpořit vzájemné porozumění v tomto procesu.

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 8. května 2022. Žádosti pro rok 2022 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému IS-NPO na adrese https://is-integrace.msmt.cz/.

Online seminář k výzvě
Zájemci ze strany potenciálních žadatelů se mohou zúčastnit online semináře ve středu 20. dubna 2022 od 14:00  do 15:00,  kde  budou představeny obecné parametry této dotační Výzvy. Ze setkání bude vyhotoven zápis, který bude zveřejněn na této stránce. Samotná účast nebo neúčast na semináři nebude nijak zohledněna při příjmu nebo hodnocení žádosti.

Informace jsou k dispozici zde: Dotační program Podpora integrace romské menšiny, MŠMT ČR (msmt.cz)