COVID-19: Informace o realizaci projektů financovaných z evropských zdrojů
27.4.2020
vložil: Zlínský kraj
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) poskytla Sekretariátu RVNNO vyjádření ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové k otázkám týkajícím se realizace projektů z evropských zdrojů v souvislosti se situací v důsledku COVID-19.

Sekretariát RVNNO si dovoluje sdílet odpověď ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové na položené otázky. Plný text zprávy, včetně úvodního dopisu ředitele AVPO ČR Marka Šedivého, nalezte na tomto odkaze.

 

Vážený pane Šedivý,

dovolte mi reagovat na Vaši žádost o informace související s realizací projektů financovaných z evropských zdrojů, jejichž realizace je ovlivněna pandemií koronaviru ze dne 9. dubna 2020.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Národní orgán pro koordinaci) vydalo dne 3. 4. 2020  Doporučení MMR-NOK pro řídící orgány – návrh postupu při implementaci projektů spojených s omezeními v souvislosti se šířením koronaviru (dále Doporučení), dostupné online zde: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/jak-nalozit-s-projekty-zasazenymi-nenadalou-situac Doporučení v obecnější rovině reaguje na Vaše otázky a je v souladu s reakcemi jednotlivých řídících orgánů. Dovolte mi tedy níže reagovat na Vaše otázky.

1. Bude možno upravit plánované projektové aktivity tak, aby mohly proběhnout jinou formou nebo s časovým posunem?

Ano, je možné z pozice ŘO na základě žádosti příjemce individuálně zvážit prodloužení doby realizace projektu nebo úpravy aktivit projektu (aniž by došlo ke změně jeho účelu). Prodloužení doby realizace a aktualizované cíle budou pak ŘO stanoveny v dodatku k právnímu aktu. V případě projektů, kde je možná realizace aktivit v elektronické formě (například oblast vzdělávání, rekvalifikací atd.) a nikoliv jen prezenční, doporučujeme umožnění této formy a úpravu takto nastavené povinnosti, nicméně je nutné zajistit dodržení auditní stopy, například formou specifického softwarového řešení.

2. Bude možné do projektu doplnit činnosti, které souvisejí s potíráním následku pandemie v období vyhlášených vládních opatřeni (např. mzdy pracovníku, kteří nemohli pracovat na zastavených aktivitách, ale šili roušky nebo rozváželi pomoc potřebným)?

Jednou ze základních podmínek způsobilosti výdaje je věcná způsobilost, tedy souvislost s plánovanými aktivitami projektu, které byly schváleny. Aktivity, které nejsou věcně a časově způsobilé nelze do projektu doplnit.

3. Bude možno změnit harmonogram projektu?

Ano, lze změnit harmonogram projektu na základě žádosti příjemce a individuálního posouzení ze strany ŘO.

4. Bude možno prodloužit projekt, a pokud ano, tak o kolik?

Ano, lze změnit harmonogram projektu na základě žádosti příjemce a individuálního posouzení ze strany ŘO. Zásadním je datum ukončení způsobilosti výdajů k 31. 12. 2023, ale výdaje projektu (žádosti o platbu) musí být ŘO předloženy alespoň půl roku před tímto datem, nebo i později, a to na základě podmínek jednotlivých ŘO.

5. Bude možno upravit (snížit) nenaplněné povinné indikátory a nedosažené povinné Výstupy v projektu o více než v současnosti povolených 15%?

Povinné indikátory lze upravit na základě žádosti příjemce dle pravidel příslušného OP, přičemž doporučujeme uplatnit princip proporcionality ve smyslu adekvátního snížení způsobilých výdajů při zajištění plnění účelu dotace.  

6. Budou uznatelné náklady na přípravu zrušených aktivit?

Za způsobilé výdaje je možné považovat marně vynaložené výdaje, související s přípravou akce (pronájmy sálů, zajištění občerstvení, mzdové náklady, tiskové materiály apod.), která musela být zrušena na základě usnesení vlády č. 199/2020, 201/2020, 239/2020, 247/2020, příp. dalších usnesení. Výdaje na stornopoplatky jsou však způsobilé pouze tehdy, pokud jsou uvedeny ve smlouvě, nebo vyplývají ze zákona. Základním předpokladem pro způsobilost výše uvedených výdajů je postup příjemce v souladu s principy 3E (minimalizace takových výdajů) a nemožnost úhrady výdaje příjemci jiným subjektem. Veškeré částky přijaté v rámci pojištění nebo které byly nahrazeny z jiných zdrojů (např. pojištění odpovědnosti za škodu, které kompenzuje neplnění smlouvy, cestovní pojištění kompenzující cestovní výdaje zrušené akce, cestovní výdaje a náklady na ubytování atd.), musí být odečteny od způsobilých výdajů. Pro způsobilost výdaje je rovněž důležitý fakt, že akce byla organizována v době, kdy její zrušení z důvodu COVID-19 nebylo možné předvídat. V každém případě je nutné zachovat auditní stopu.

Dovolte mi Vás informovat, že jsem si vědoma, že dopady opatření při boji proti koronaviru mohou pro příjemce znamenat určité problémy, proto budeme přistupovat ke každému projektu jednotlivě, vždy ve snaze co nejvíce pomoci příjemci zdárně dokončit realizaci projektu. Je nutné ale postupovat při posuzování individuálně a nelze obecně konstatovat, že všechny žádosti odvolávající se na současný stav musí být kladně posouzeny. Za tímto účelem doporučuji vždy kontaktovat konkrétní řídící orgán a domluvit postup v konkrétním případě napřímo. Děkuji.

S pozdravem

Klára Dostálová

Převzato: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/covid-19-informace-o-realizaci-projektu-financovanych-z-evropskych-zdroju-181156/