Co dělat v případě, že statutární orgán spolku není usnášeníschopný?
14.5.2021
vložil: Zlínský kraj
Pokud nedojde k včasné volbě, může nastat situace, že spolek přestane být funkční – nemá zvolený statutární orgán a v důsledku toho není možné svolat zasedání nejvyššího orgánu, které by volbu provedlo.

Nejvyšší orgán spolku (shromáždění, sjezd apod.) má v působnosti volbu statutárního orgánu (předsednictvo, představenstvo, nebo předseda). Funkční období členů statutárního orgánu spolku končí uplynutím funkčního období. Pokud nedojde k včasné volbě, může nastat situace, že spolek přestane být funkční – nemá zvolený statutární orgán  a v důsledku toho není možné svolat zasedání nejvyššího orgánu, které by volbu provedlo. Přiložená informace a vzory poskytují návod, jak v takovém případě postupovat.

JUDr. Lenka Deverová, předsedkyně Výboru pro legislativu a financování, uvádí: 


Struktura orgánů spolku je členská schůze (shromáždění, sjezd apod.) jako orgán nejvyšší a statutární orgán buď kolektivní - výbor (předsednictvo, představenstvo) nebo individuální – předseda. Statutární orgán obvykle svolává zasedání nejvyššího orgánu.
V působnosti nejvyššího orgánu pak bývá volba statutárního orgánu. Funkční období členů statutárního orgánu spolku končí uplynutím funkčního období, předčasně končí funkční období nejčastěji odstoupením. Končí-li funkce většiny členů statutárního orgánu ve stejném termínu, musí volba nových členů popř. nová volba týchž členů statutárního orgánu nejvyšším orgánem spolku proběhnout přede dnem, kterým končí funkční období.


Pokud k této včasné volbě nedojde, může nastat situace, že spolek přestane být funkční – nemá zvolený statutární orgán1 a v důsledku toho není možné svolat zasedání nejvyššího orgánu, které by volbu provedlo. V takovém případě je nutné postupovat následovně:

 1. Podle § 248 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku.
 2. Nemá-li statutární orgán spolku dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, podle §165 OZ jmenuje chybějící členy statutárního orgánu soud na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem. Osobou, která osvědčí právní zájem, může být např. člen spolku, člen kontrolního orgánu. Navrhovatel musí mít zájem na tom, aby spolek byl funkční a plnil své povinnosti. Právní zájem na podání návrhu musí navrhovatel soudu popsat – prokázat.
  Návrh se podává krajskému soudu (městskému soudu v Praze), u něhož je spolek zapsán ve spolkovém rejstříku. Účastníky řízení jsou navrhovatel, spolek a osoby, které byly jmenovány soudem členy statutárního orgánu. V návrhu se musí popsat, čím navrhovatel osvědčuje právní zájem na podání návrhu. Musí se popsat situace, která nastala – skončilo funkční období většiny členů statutárního orgánu, statutární orgán není usnášení schopen a nelze tedy svolat zasedání nejvyššího orgánu spolku k volbě nových členů statutárního orgánu. Proto navrhovatel navrhuje, aby v souladu s §165 OZ jmenoval chybějící členy statutárního orgánu soud, a navrhuje i konkrétní osoby jako členy statutárního orgánu. K návrhu se doloží stanovy spolku, prohlášení navrhovaných osob, že splňují podmínky pro výkon funkce člena statutárního orgánu a jejich souhlas se jmenováním.
  Pokud soud návrhu vyhoví, jmenuje navržené členy statutárního orgánu na dobu, než budou postupem podle stanov zvoleni (jmenováni) řádní noví členové statutárního orgánu.
 3. Nemá-li statutární orgán spolku žádného člena, případně jde-li o individuální statutární orgán, soud jmenuje spolku opatrovníka i bez návrhu, kdykoliv se o tom soud při své činnosti dozví. I když OZ výslovně nestanoví možnost stanovení opatrovníka právnické osobě na návrh, není toto vyloučeno. V praxi soudů je akceptováno podání návrhu na jmenování opatrovníka jakoukoliv osoba, aniž musí dokládat právní zájem na podání takového návrhu.
  Soudem jmenovaný opatrovník vykonává působnost statutárního orgánu do doby zvolení nového statutárního orgánu. Primárně bude povinen svolat zasedání nejvyššího orgánu, který provede novou volbu členů statutárního orgánu. Pro obsah
  návrhu k soudu a pro řízení před soudem platí obdobně shora uvedené o přímém jmenování členů statutárního orgánu soudem.


Zpracovala: JUDr. Lenka Deverová, předsedkyně Výboru pro legislativu a financování
Dne 19. 4. 2021

Odkaz: Jak postupovat v případě neplnění zákonných povinností ze strany spolků ve vztahu k občanskému zákoníku | Vláda ČR (vlada.cz)

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: