Analýza spolupráce státní správy se střešními organizacemi a sítěmi nestátních neziskových organizací
9.9.2022
vložil: Zlínský kraj

Cílem analýzy bylo popsat stávající spolupráci státní správy se střechami a sítěmi nestátních neziskových organizací, včetně kritérií, na jejichž základě je spolupráce oboustranně navazována. Analýza byla zpracována na základě dotazníkových šetření, která proběhla jak mezi představiteli státní správy tak zástupci neziskového sektoru.

Zmapování a vyhodnocení spolupráce ústředních orgánů státní správy (dále také „ÚOSS“) se střešními organizacemi a sítěmi nestátních neziskových organizací (dále také „NNO“) vyplývá ze Strategie spolupráce veřejné správy s NNO na léta 2021 až 2030 a zohledňuje také schválenou Metodiku participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy.

Na jaře letošního roku Oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace uspořádalo ve spolupráci s doc. PhDr. Terezou Pospíšilovou, PhD. z Fakulty humanitních studií UK v Praze a Mgr. et Mgr. Jiřím Navrátilem, Ph.D. z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně online dotazníkové šetření. To se zaměřilo na zkoumání podoby spolupráce mezi ÚOSS (ministerstvy a Úřadem vlády ČR a jejich stálými poradními a pracovními orgány) a střechami a sítěmi NNO. Předmětem šetření byla oblast přípravy nebo změn klíčových dokumentů a veřejných politik (návrhy zákonů, podzákonné právní normy, strategie, metodiky, analýzy atd.) a fungování stálých poradních a pracovních orgánů.

Analýza spolupráce státní správy se střešními organizacemi a sítěmi NNO tak přináší zjištění založená zejména na výše zmíněném dotazníkovém šetření, které u ÚOSS proběhlo od března do května 2022 a dále na dotazníkovém šetření u střech a sítí NNO, které proběhlo v březnu až dubnu 2022, a doplňkově též na analýze dokumentů poradních a pracovních orgánů vlády ČR.

Součástí analýzy jsou také doporučení pro realizaci návazných opatření Oddělením sekretariátu Rady vlády pro NNO v oblasti podpory efektivního partnerství a spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru.

Převzato: Analýza spolupráce státní správy se střešními organizacemi a sítěmi nestátních neziskových organizací | Vláda ČR (vlada.cz)

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: