2. výzva Program COVID - Kultura
5.11.2020
vložil: Zlínský kraj
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury vyhlašují 2. výzvu programu Covid - kultura na podporu subjektů podnikajících v oblasti kultury postižených celosvětovým COVID-19.

Termíny k podání spuštění příjmu žádostí k jednotlivých částí podpory v rámci výzvy č. 2 k programu COVID – KULTURA:

Žádosti o podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře, bude možné podávat od 22. října 2020, 9:00 hodin do 23. listopadu 2020, 18:00 hod. on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
Žádosti o jednorázovou podporu pro OSVČ v oblasti uměleckých a umělecko-technických profesí, bude možné podávat od 23. října 2020, 9:00 hodin do 24. listopadu 2020, 18:00 hod. on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.


Oprávnění žadatelé:

a) podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts včetně těch, kteří mají podnikání jako vedlejší hospodářskou činnost;

individuální umělci;

subjekty:

pořadatelé hudebních produkcí a festivalů;
pořad atelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů,představení a přehlídek;
hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření hudebního programu, dramaturgie (tj. provozování hudebního programu je jejich hlavní činností)
technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou činností zabezpečují kulturní služby veřejnosti (poskytující služby, techniku, prostory pro kulturní program ap. - dle tohoto programu);
umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry;
pořadatelé cirkusů a nového cirkusu;
umělecko-manažerské agentury, které zprostředkovávají či organizují kulturní program;
galerie a muzea na organizaci a pořádání jednorázových kulturních akcí;
divadla,
nevládní neziskové organizace, které vykonávají vedlejší hospodářskou činnost v oblasti kultury (z.s., o.p.s., z.ú.),


b) jednorázová podpora pro OSVČ v oblasti kultury

Podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec:

výkonní umělci (např. herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, akrobati, profesionální interpreti)
odborné umělecko-technické profese (např. umělečtí zvukaři, lightdesignéři), které se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce
Jedná se o subjekty organizující, zprostředkovávající či zabezpečující jednotlivé kulturní akce či provozující kontinuální činnost v kultuře.

Forma podpory:
Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020. Veškeré tyto akce a činnosti byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády výrazně omezeny, přesunuty nebo zrušeny.
Jednorázová podpora pro umělecké a odborné technické profese v kultuře má podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 60 000 Kč.


Forma a výše podpory:
a) Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post: 

ve výši 50% na uznatelné výdaje podnikajících subjektů za organizaci zrušených či přesunutých kulturních akcí a jednotlivých projektů, které se měly konat v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020, těmi se rozumí marně vynaložené výdaje, které byly uhrazeny v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020,
ve výši 80 % na uznatelné výdaje podnikajících subjektů, kterým byla omezena kontinuální činnost v kultuře, těmi se rozumí marně vynaložené výdaje, vztahující se k období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020, které byly uhrazeny v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020.
Maximální výše podpory pro podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts včetně těch, kteří mají podnikání jako vedlejší hospodářskou činnost je na jeden subjekt 10.000.000 Kč.

b) Podpora ve formě jednorázového příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím:

Jednorázová podpora pro umělecké a odborné technické profese v kultuře má podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 60 000 Kč.
V rámci oborů hudba, divadlo, tanec vč. odborných umělecko-technických profesí bude poskytnuta podpora fyzickým osobám na tvůrčí a kreativní činnost, tzv. umělecký projekt, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla či soubor uměleckých děl. Příspěvek je určen i na kontinuální uměleckou činnost či přípravnou fázi projektu v rámci poskytování kulturní služby veřejnosti.


Metodická podpora žadatelů o podporu (po-pá 8.30 – 16.30 hod.):
informační linka 1212
e-mail: kultura@mpo.cz
e-mail: osvc@mkcr.cz – pro žadatele OSVČ
Podpora uživatelů aplikace AIS MPO (po-pá 9 - 17 hod.):
telefon: 583 300 721
e-mail: hotline-aismpokkp@asd-software.cz

Další informace: https://www.mpo.cz/kultura